FinD - Kazalo Tabele
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Tabele > Arhivske
 

Seznam tabel z arhivskimi podatki

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Naslov Področje
Cestnine Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Zneski predstavljajo višino cestnine na kilometer prevozne razdalje cestninske ceste za prvi cestninski razred. Od te višine cestnine se obračunava 20 % davek na dodano vrednost.
Davek na plače Davki
Davek plačujejo pravne in fizične osebe, ki izplačujejo plače in so zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje. Davek se obračunava in plačuje od bruto plač.
Dodatek oskrbovancem v socialnih zavodih Socialni transferji
Denarni dodatek oskrbovancem v socialnih zavodih, katerim se iz občinskih sredstev zagotavlja pokrivanje oskrbnih stroškov v celoti in denarni dodatek oskrbovancem v socialnih zavodih, katerim se iz občinskih sredstev zagotavlja pokrivanje oskrbnih stroškov le delno kot doplačilo.
Dodatek za postrežbo in tujo pomoč za civilne invalide vojne Socialni transferji
Civilni invalidi vojne so glede pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč razvrščeni v dve stopnji. Dodatek za postrežbo in tujo pomoč I. stopnje znaša mesečno 85 % dodatka za postrežbo in tujo pomoč I. stopnje po predpisih o vojaških invalidih, dodatek za postrežbo in tujo pomoč II. stopnje pa znaša mesečno 100 % dodatka za postrežbo in tujo pomoč II. stopnje po predpisih o vojaških invalidih.
Dodatki za postrežbo in pomoč Socialni transferji
Vojaški invalidi, ki so upravičeni do uveljavljanja pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč, so razvrščeni v tri stopnje. Osnova za odmero višine dodatka za postrežbo in tujo pomoč je mesečni znesek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skupine, in sicer: za prvo stopnjo 100% osnove, za drugo stopnjo 65,95% osnove in za tretjo stopnjo 46,17% osnove.
Določitev letne akontacije davka iz dejavnosti Davki
Davčni zavezanci plačujejo letno akontacijo v višini davka po odmerni odločbi predpreteklega leta, revaloriziranega s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin preteklega leta v Republiki Sloveniji v primerjavi s predpreteklim letom. Količnik, na podlagi podatkov Zavoda Republike Slovenije za statistiko, objavi minister, pristojen za finance.
Določitev osnove za davek Davki
Pokojnina, povečana s koeficientom poprečne stopnje davka od osebnih prejemkov, ki se plačuje od plače iz delovnega razmerja; koeficient ugotovi minister za finance in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Drugi osebni prejemki in povračila za poslance in delavce služb DZ RS Plače
Tabela prikazuje vsa nadomestila in povračila do katerih so poleg plače upravičeni poslanci in delavci zaposleni v Državnem zboru RS.
Drugi osebni prejemki in povračila za sodnike Plače
Tabela prikazuje vsa nadomestila in povračila do katerih so poleg plače upravičeni sodniki.
Družbena pomoč otrokom Socialni transferji
Gre za prejemke iz naslova socialnovarstvenih pravic, ki se izplačujejo iz proračuna in se usklajujejo po sklepih vlade. Pri usklajevanju prejemkov se upošteva gibanje zajamčene plače v Republiki Sloveniji.
Indeks rasti povprečnih bruto plač v RS Plače
Indeksi rasti povprečnih bruto plač prikazujejo razmerje med osnovno mesečno bruto plačo glede na preteklo 12 mesečno povprečje bruto plač.
Invalidnine - osebne, družinske Socialni transferji
Osebna invalidnina vojaškega invalida se odmeri v mesečnem znesku po skupini vojaške invalidnosti. Po odstotku invalidnosti so vojaški invalidi razvrščeni v deset skupin. Družinski člani vojaškega invalida od I. do VII. skupine imajo po njegovi smrti pravico do družinske invalidnine. Osnova za odmero družinske invalidnine je mesečni znesek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skupine.
Koeficienti rasti plač (k1) in koeficienti za ugotavljanje udeležbe delavcev v procesu lastninjenja Statistični koeficienti
Koeficient rasti plač (k1) se izračuna na podlagi podatka o rasti življenjskih stroškov za pretekli mesec in na podlagi eskalacijske lestvice. Koeficient za ugotavljanje udeležbe delavcev v procesu lastninjenja pa na podlagi podatka Zavoda Republike Slovenije o rasti življenjskih stroškov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mesečno objavlja podatka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mesečni denarni prejemki Pokojnine in invalidnine
Znesek mesečnega denarnega prejemka predstavlja osnovo za odmero mesečnega prejemka imetnikom "Partizanske spomenice 1941" in borcem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 (I) in narodnim herojem (II).
Mleko Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Cene mleka predstavljajo najvišje drobnoprodajne cene mleka, nad katerimi prodajalci teh izdelkov ne smejo prodajati, pri tem so v ceno vključeni stroški trgovine, ni pa vključen davek na promet proizvodov.
Naftni derivati - I Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Cene bencina, plinskega in kurilnega olja predstavljajo najvišje prodajne cene teh proizvodov brez davkov, pri čemer prodajalci teh naftnih derivatov ne smejo prodajati nad to ceno.
Naftni derivati - II Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Cene mazuta in naftnega plina predstavljajo najvišje prodajne cene teh proizvodov brez davkov, pri čemer prodajalci teh naftnih derivatov ne smejo prodajati nad to ceno.
Ortopedski dodatek Socialni transferji
Pravico do ortopedskega dodatka ima vojaški invalid, pri katerem je ugotovljena vojaška invalidnost zaradi hujših okvar organizma, ki so neposredna posledica zadobljene rane, poškodbe ali bolezni, ki je povzročila amputacijo okončin ali hudo okvaro njihove funkcije, ter zaradi popolne izgube vida na obeh očesih. Okvare organizma so razvrščene v štiri stopnje - po teži, vrsti in vzroku okvare. Osnova za odmero višine ortopedskega dodatka je mesečni znesek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skupine.
Plače delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS Plače
Bruto osnova predstavlja osnovo za obračun plač delavcev in funkcionarjev v državnih organih Republike Slovenije in je povprečna plača na delavca, izplačana v gospodarstvu Republike Slovenije za posamezni mesec, zmanjšana za 50 %.
Plače sodnikov Plače
Zneski plač sodnikov predstavljajo osnovo za obračun plač sodnikov, javnih tožilcev in njihovih namestnikov in veljajo do določitve nove osnove.
Plače v gospodarstvu Plače
Izhodiščna bruto plača delavca v gospodarstvu predstavlja najnižji znesek osnovne bruto plače delavca za poln delovni čas, vnaprej določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pred razporeditvijo, ki ga mora delavec prejeti glede na tarifni razred v katerega je, glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, razvrščen.
Plemenite kovine Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Plemenite kovine in predmeti iz takih kovin se vrednotijo najmanj v znesku, ki izhaja iz cene plemenitih kovin, ki jih določi Banka Slovenije.
Pogrebnine Pokojnine in invalidnine
Pogrebnina za pogreb pripada imetnikom "Partizanske spomenice 1941" in borcem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939, odlikovalcem z redom Karadjordjeve zvezde z mečema (I) in se obračunava na trimesečja, prav tako se obračunava povračilo stroškov za pogreb narodnih herojev (II).
Povprečna plača v gospodarstvu RS Plače
Povprečna plača v gospodarstvu se spremlja mesečno in predstavlja mesečni bruto osebni dohodek v gospodarstvu RS, tabela prikazuje tudi stopnjo rasti plač glede na pretekli mesec in neto osebni dohodek v gospodarstvu RS v zadnjem trimesečnem obdobju.
Prejemki vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne Pokojnine in invalidnine
Prejemki vojaških invalidov predstavljajo: invalidski dodatek, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, dodatek za samohranilce, družinski dodatek in oskrbnina, podrobno pa jih določa Zakon o vojaških invalidih. Prejemki civilnih invalidov vojne pa vsebujejo denarno pomoč in oskrbnino, ki ju določa Zakon o civilnih invalidih vojne. Ti prejemki se od 1. novembra 1992 naprej uskladijo glede na uskladitve najnižje pokojnine med letom 1992 in se povečujejo glede na zneske, ki jih določa tabela naprej uskladijo glede na uskladitve najnižje pokojnine med letom 1992 in se povečujejo glede na zneske, ki jih določa tabela.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Področja

Banka(2) Cene nekaterih surovin, storitev in ener...(13) Davki(4) Plače(8) Pokojnine in invalidnine(4) Prostor(1) Socialni transferji(7) Statistični koeficienti(1) Takse in tarife(1)