FinD - Kazalo Tabele
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Tabele > Aktualne > Pokojnine in invalidnine
 

Seznam tabel

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 8 (od skupaj 8)
Naslov Področje
Dodatki za pomoč in postrežbo Pokojnine in invalidnine
Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske potrebe nujna stalna pomoč in postrežba drugega.
Državne pokojnine Pokojnine in invalidnine
Z uveljavitvijo nove zakonodaje (1.1.2012) državne pokojnine kot samostojnega prejemka ni več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine lahko ob izpolnjevanju pogojev iz zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) prejemajo denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. CSD bo preračune opravil po uradni dolžnosti in vsem dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh mesecih po uveljavitvi zakona izdal odločbe. Pravico do državne pokojnine je sicer lahko pridobila oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in starostjo 65 let (ter ob izpolnjevanju še drugih z zakonom določenih pogojev), ki nima pravice do pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), iz tujega javnega pokojninskega sistema oziroma po drugih predpisih, in katere lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. Znašala je 33,3% najnižje pokojninske osnove.
Invalidnine za telesno okvaro Pokojnine in invalidnine
Pravico do invalidnine pridobi zavarovanec za telesno okvaro, ki je posledica: - poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če znaša telesna okvara najmanj 30%, ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo (odmeri se v odstotku od zneska osnove, ki jo določa zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106-4965/1999) in v odstotku glede na stopnjo telesne okvare); - bolezni ali poškodbe izven dela, če znaša telesna okvara najmanj 50%, in če ima zavarovanec ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to ali telesna okvara povzroča invalidnost ali ne (invalidnina znaša 70% zneska, določenega za telesno okvaro iste stopnje, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).
Pokojnine Pokojnine in invalidnine
Najvišja in najnižja pokojninska osnova se po določbah ZPIZ-2 določita enkrat letno in veljata le za pokojnine, ki so uveljavljene v tem letu. Pokojnina se odmeri od NAJNIŽJE pokojninske osnove, če je bil zavarovanec zavarovan od osnov, od katerih se plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje, ki ne omogočajo odmere pokojnine, ki upokojencu zagotavlja ustrezno socialno varnost. Najnižja pokojninska osnova se določi od 1. januarja posameznega koledarskega leta v višini 76,5 % povprečne mesečne plače izplačane v RS v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji ter povečane za odstotek, s katerim so usklajene pokojnine od 1. januarja tekočega koledarskega leta. Višina najnižje pokojninske osnove se nato spreminja v višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin v tekočem koledarskem letu. NAJVIŠJA pokojninska osnov je znesek, od katerega se odmeri pokojnina, ne glede na višino osnov, od katerih se plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje. Najvišja pokojninska osnova se določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. NAJNIŽJA POKOJNINA je zagotovljena vsakemu zavarovancu, ki pridobi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine in znaša 26 % najnižje pokojninske osnove.
Pokojnine kmetov borcev NOV Pokojnine in invalidnine
Za kmeta-borca NOV se po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov šteje kmet, ki je stopil v narodnoosvobodilni boj oziroma začel aktivno in organizirano delati v narodno-osvobodilnem boju pred 9. septembrom 1943 oziroma, 13. oktobrom 1943 in mu je čas od tedaj do 15. maja 1945 priznan v dvojnem trajanju. Prejemki se usklajujejo kot ostale pokojnine - 404. člen ZPIZ-2.
Starostne pokojnine kmetov Pokojnine in invalidnine
Pravica do starostne pokojnine se zagotavlja osebam, ki so kmetje-zavarovanci ter osebam, ki so z njimi izenačene. Za starostno pokojnino so po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov zavarovane osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic. Usklajujejo se kot pokojnine - 404. člen ZPIZ-2.
Uskladitev pokojnin Pokojnine in invalidnine
V skladu z ZPIZ-2 se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno (pri izplačilu za februar) na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad RS. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar-december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.
Valorizacijski količniki za preračun zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven povprečne plače iz preteklega leta Pokojnine in invalidnine
Pri določitvi pokojninske osnove se zavarovalne osnove iz prejšnjih let preračunajo z valorizacijskimi količniki, tako da ustrezajo gibanjem povprečnih plač v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. Valorizacijski količniki se vsako leto določijo na novo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Področja

< VsiPokojnine in invalidnine(8)