FinD - Kazalo Tabele
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Tabele > Aktualne
 

Seznam tabel

Stran 2 / 2
Dokumenti od 26 do 46 (od skupaj 46)
Naslov Področje
Pokojnine kmetov borcev NOV Pokojnine in invalidnine
Za kmeta-borca NOV se po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov šteje kmet, ki je stopil v narodnoosvobodilni boj oziroma začel aktivno in organizirano delati v narodno-osvobodilnem boju pred 9. septembrom 1943 oziroma, 13. oktobrom 1943 in mu je čas od tedaj do 15. maja 1945 priznan v dvojnem trajanju. Prejemki se usklajujejo kot ostale pokojnine - 404. člen ZPIZ-2.
Povprečna letna plača v Republiki Sloveniji Plače
Letno povprečje mesečnih plač v RS
Povprečna mesečna plača v Republiki Sloveniji Plače
Povprečne plače v Republiki Slovenji se spremlja mesečno, statistično ugotovljena višina plače pa je odvisna od števila delovnih dni, plačila nadur in ostalih izplačil.
Povprečna stopnja davkov in prispevkov na plače Davki
Za izračun pokojninske osnove se vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Višino povprečne stopnje prispevkov in davkov, veljavno v posameznem koledarskem letu, določi in objavi minister, pristojen za finance.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti Obrestne mere
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti (ZOM) je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti v domačem denarju od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila, če se upnik in dolžnik ne dogovorita drugače.
Preglednica obdavčitve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja Plače
Obdavčitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih Prispevki
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - julij 2019
Priznana obrestna mera Obrestne mere
Priznana obrestna mera je obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in dohodkov zavezanca. Je vsota variabilnega dela obrestne mere za valuto, izraženega v odstotkih in pribitka, izraženega v bazičnih točkah. Po priznani obrestni meri se vrednoti tudi boniteta, če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne.
Rejnine Socialni transferji
Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja ali drugega zakona in je namenjeno otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v svoji biološki družini. Rejnik je za posameznega otroka upravičen do mesečne rejnine, v katero se šteje povračilo stroškov za oskrbo otroka (oskrbnina) in plačilo za opravljeno delo rejnika.
RTV Naročnina - mesečni pavšalni znesek Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Mesečni prispevek za programe Radiotelevizije Slovenija, ki ga plačujejo imetniki radijskih in TV sprejemnikov v pavšalnem znesku za zasebno ter javno rabo radijskih in TV sprejemnikov.
Starostne pokojnine kmetov Pokojnine in invalidnine
Pravica do starostne pokojnine se zagotavlja osebam, ki so kmetje-zavarovanci ter osebam, ki so z njimi izenačene. Za starostno pokojnino so po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov zavarovane osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic. Usklajujejo se kot pokojnine - 404. člen ZPIZ-2.
Stopnja prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje Prispevki
Prispevki za socialno varnost so prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje. Prispevke plačujejo zavarovanci in delodajalci ter druge fizične in pravne osebe iz 2. člena ZPIZ-1. Zavezanci plačujejo prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno.
Stopnja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji je obvezno in enotno za vse zavarovance, vanj pa so vključeni delavci v delovnem razmerju pri organizacijah in drugih delodajalcih, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev in še nekatere druge osebe, ki opravljajo določene dejavnosti, ki so podlaga za obvezno zavarovanje.
Tabela razdalj med večjimi kraji v Sloveniji Plače
Tabela razdalj med večjimi kraji v Sloveniji
Temeljna obrestna mera Obrestne mere
Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera, izračunana iz mesečne temeljne obrestne mere. Mesečna TOM za določen mesec pa se izračuna kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklih dvanajstih mesecih.
Turistična taksa Takse in tarife
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno uskladi vrednost točke, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto. Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 točk.
Upravne takse Takse in tarife
Upravne takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, plačujejo pa se samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah (ZUT).
Uskladitev pokojnin Pokojnine in invalidnine
V skladu z ZPIZ-2 se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno (pri izplačilu za februar) na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad RS. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar-december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.
Valorizacijski količniki za preračun zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven povprečne plače iz preteklega leta Pokojnine in invalidnine
Pri določitvi pokojninske osnove se zavarovalne osnove iz prejšnjih let preračunajo z valorizacijskimi količniki, tako da ustrezajo gibanjem povprečnih plač v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. Valorizacijski količniki se vsako leto določijo na novo.
Vrednost točke za izračun višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora Prostor
Lastnik nedovoljene gradnje oziroma lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja mora plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Njuna vrsta in stopnja se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljene gradnje, posledice takšne gradnje oziroma objekta na možnosti s prostorskimi akti opredeljene namenske rabe prostora in glede na območje, na katerem je bila izvedena ali se izvaja.
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja Prostor
Točka za ugotovitev vrednosti stanovanja se uporablja za osnovo za izračun neprofitne najemnine.
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Področja

Cene nekaterih surovin, storitev in ener...(2) Davki(4) Obrestne mere(3) Plače(10) Pokojnine in invalidnine(8) Prispevki(3) Prostor(2) Socialni transferji(6) Statistični koeficienti(4) Takse in tarife(4)