FinD - Kazalo Tabele
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Tabele > Aktualne
 

Seznam tabel

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Naslov Področje
RTV Naročnina - mesečni pavšalni znesek Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Mesečni prispevek za programe Radiotelevizije Slovenija, ki ga plačujejo imetniki radijskih in TV sprejemnikov v pavšalnem znesku za zasebno ter javno rabo radijskih in TV sprejemnikov.
Mesečna rast cen Cene nekaterih surovin, storitev in energentov
Spremljanje podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin in povprečnih drobnoprodajnih cen med drugim služi kot podlaga za izračun domačega in harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin in povprečnih nacionalnih cen.
Davek na dediščine in darila Davki
Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot darilo ali dediščina, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
Dohodninska lestvica Davki
Zneski neto letnih davčnih osnov se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije; temu ustrezno se zneski dohodnine izračunajo. Zneske določi minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto.
Davčne olajšave Davki
Davčna olajšava pomeni zmanjšanje letne davčne osnove zavezanca. Zmanjšanje se zavezancu prizna le za namene, ki so z zakonom opredeljeni, ter če so bila sredstva porabljena osebno za zavezanca v letu, za katero se dohodnina odmerja.
Povprečna stopnja davkov in prispevkov na plače Davki
Za izračun pokojninske osnove se vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Višino povprečne stopnje prispevkov in davkov, veljavno v posameznem koledarskem letu, določi in objavi minister, pristojen za finance.
Priznana obrestna mera Obrestne mere
Priznana obrestna mera je obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, ki se upošteva pri ugotavljanju prihodkov in dohodkov zavezanca. Je vsota variabilnega dela obrestne mere za valuto, izraženega v odstotkih in pribitka, izraženega v bazičnih točkah. Po priznani obrestni meri se vrednoti tudi boniteta, če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti Obrestne mere
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti (ZOM) je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti v domačem denarju od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila, če se upnik in dolžnik ne dogovorita drugače.
Temeljna obrestna mera Obrestne mere
Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera, izračunana iz mesečne temeljne obrestne mere. Mesečna TOM za določen mesec pa se izračuna kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklih dvanajstih mesecih.
Drugi osebni prejemki in povračila za zaposlene v javni upravi Plače
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) za vse zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava določa dnevnice, kilometrino, povračilo stroškov prenočevanja, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, terenski dodatek, regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje ter odpravnino ob odhodu v pokoj.
Tabela razdalj med večjimi kraji v Sloveniji Plače
Tabela razdalj med večjimi kraji v Sloveniji
Delovni koledar za leto 2019 Plače
Delovni koledar za leto 2019
Minimalna plača Plače
Minimalna plača predstavlja najnižji dovoljeni znesek, ki pripada zaposlenemu za delo s polnim delovnim časom. V nižjem, sorazmernem znesku se lahko minimalna plača izplača le v primeru zaposlitve za krajši delovni čas od polnega.
Plače v negospodarstvu Plače
Osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema javni uslužbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, vanjo pa je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca ali funkcionarja.
Povprečna mesečna plača v Republiki Sloveniji Plače
Povprečne plače v Republiki Slovenji se spremlja mesečno, statistično ugotovljena višina plače pa je odvisna od števila delovnih dni, plačila nadur in ostalih izplačil.
Neobdavčljivi stroški in prejemki v zvezi z delom Plače
Zneski povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu s 44. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Dnevnice za službena potovanja v tujino Plače
Dnevnica je prejemek zaposlenega, ki se mu izplača kot povračilo stroškov za prehrano na službenem potovanju.
Povprečna letna plača v Republiki Sloveniji Plače
Letno povprečje mesečnih plač v RS
Preglednica obdavčitve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja Plače
Obdavčitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
Valorizacijski količniki za preračun zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven povprečne plače iz preteklega leta Pokojnine in invalidnine
Pri določitvi pokojninske osnove se zavarovalne osnove iz prejšnjih let preračunajo z valorizacijskimi količniki, tako da ustrezajo gibanjem povprečnih plač v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. Valorizacijski količniki se vsako leto določijo na novo.
Uskladitev pokojnin Pokojnine in invalidnine
V skladu z ZPIZ-2 se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno (pri izplačilu za februar) na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad RS. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar-december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.
Dodatki za pomoč in postrežbo Pokojnine in invalidnine
Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske potrebe nujna stalna pomoč in postrežba drugega.
Pokojnine Pokojnine in invalidnine
Najvišja in najnižja pokojninska osnova se po določbah ZPIZ-2 določita enkrat letno in veljata le za pokojnine, ki so uveljavljene v tem letu. Pokojnina se odmeri od NAJNIŽJE pokojninske osnove, če je bil zavarovanec zavarovan od osnov, od katerih se plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje, ki ne omogočajo odmere pokojnine, ki upokojencu zagotavlja ustrezno socialno varnost. Najnižja pokojninska osnova se določi od 1. januarja posameznega koledarskega leta v višini 76,5 % povprečne mesečne plače izplačane v RS v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji ter povečane za odstotek, s katerim so usklajene pokojnine od 1. januarja tekočega koledarskega leta. Višina najnižje pokojninske osnove se nato spreminja v višini in rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin v tekočem koledarskem letu. NAJVIŠJA pokojninska osnov je znesek, od katerega se odmeri pokojnina, ne glede na višino osnov, od katerih se plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje. Najvišja pokojninska osnova se določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. NAJNIŽJA POKOJNINA je zagotovljena vsakemu zavarovancu, ki pridobi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine in znaša 26 % najnižje pokojninske osnove.
Državne pokojnine Pokojnine in invalidnine
Z uveljavitvijo nove zakonodaje (1.1.2012) državne pokojnine kot samostojnega prejemka ni več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine lahko ob izpolnjevanju pogojev iz zakona o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) prejemajo denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. CSD bo preračune opravil po uradni dolžnosti in vsem dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh mesecih po uveljavitvi zakona izdal odločbe. Pravico do državne pokojnine je sicer lahko pridobila oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in starostjo 65 let (ter ob izpolnjevanju še drugih z zakonom določenih pogojev), ki nima pravice do pokojnine po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), iz tujega javnega pokojninskega sistema oziroma po drugih predpisih, in katere lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. Znašala je 33,3% najnižje pokojninske osnove.
Starostne pokojnine kmetov Pokojnine in invalidnine
Pravica do starostne pokojnine se zagotavlja osebam, ki so kmetje-zavarovanci ter osebam, ki so z njimi izenačene. Za starostno pokojnino so po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov zavarovane osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic. Usklajujejo se kot pokojnine - 404. člen ZPIZ-2.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Področja

Cene nekaterih surovin, storitev in ener...(2) Davki(4) Obrestne mere(3) Plače(10) Pokojnine in invalidnine(8) Prispevki(3) Prostor(2) Socialni transferji(6) Statistični koeficienti(4) Takse in tarife(4)