Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Naročništvo in podpora > Izbrani komentarji zakonov
 

Izbrani komentarji zakonov

Izbrani komentarji zakonov


Vsebine portala FIND-INFO smo obogatili z izbranimi komentarji zakonov, ki jih nenehno dopolnjujemo. Nova zbirka predstavlja najbolj uporabno strokovno vsebino portala, ki smo jo že dolgo želeli ponuditi uporabnikom.

Izbrani komentarji iz spodnjega seznama so vključeni v prečiščena besedila zakonov, kjer je vsak posamezen člen opremljen s povezavo na komentar člena. Tako lahko za vsako nejasnost v besedilu člena takoj poiščete razlago v komentarju, saj povezava ob členu omogoča najhitrejši dostop do podrobnejših pojasnil zakonodajnih vsebin.

Dostop do izbranih komentarjev zakonov je mogoč v Profesionalnem paketu FIND-INFO.

Seznam komentarjev, ki so na razpolago:

Kazenski zakonik (KZ)
(Uradni list RS, št. 63-2167/94)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
(Uradni list RS, št. 97-4248/09)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o arbitraži (ZArbit)
(Uradni list RS, št. 45-1979/08)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
(Uradni list RS, št. 117-5012/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o društvih (ZDru-1)
(Uradni list RS, št. 61-2567/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
(Uradni list RS, št. 63-2168/94)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
(Uradni list RS, št. 56-2339/08)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o menici (ZM)
(Uradni list FLRJ, št. 104-728/46)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
(Uradni list RS, št. 70-2998/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
(Uradni list RS, št. 117-5017/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
(Uradni list RS, št. 117-5014/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (delno)
(Uradni list RS, št. 42-99/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ)
(Uradni list RS, št. 59-2834/02)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
(Uradni list RS, št. 15-435/13, 23/15)
Dostop za doplačilo 4EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C in 96/15)
Dostop za doplačilo 4,90EUR/mesec(+DDV)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
(Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 in 307/15)
Dostop za doplačilo 5,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem in sodno prakso
(Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 37/08 - ZST-1, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO)
Dostop za doplačilo 5,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o prekrških (ZP-1)
(Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004, 7/2005 - skl. US, 34/2005 - odl. US, 44/2005, 40/2006, 51/2006 - popr., 115/2006, 139/2006 - odl. US, 17/2008, 21/2008 - popr., 76/2008 - ZIKS-1C, 109/2009 - odl. US, 108/2009, 45/2010 - ZIntPK, 9/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014 - odl. US, 92/2014 - odl. US, 32/2016, 15/2017 - odl. US, 27/2017 - ZPro)
Dostop za doplačilo 19,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
(Uradni list RS, št. 96/2012, 39/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 63/2013 - ZIUPTDSV, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 111/2013 - ZMEPIZ-1, 44/2014, 85/2014 - ZUJF-B, 95/2014 - ZIUPTDSV-A, 97/2014 - ZMEPIZ-1A, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 95/2014 - ZUPPJS15, 95/2014 - ZUJF-C, 31/2015 - ZISDU-3, 90/2015 - ZIUPTD, 90/2015 - ZUPPJS16, 96/2015 - ZIPRS1617, 102/2015, 42/2016 - odl. US, 80/2016 - ZIPRS1718, 88/2016 - ZUPPJS17, 40/2017, 23/2017, 75/2017 - ZIUPTD-A, 65/2017)
Dostop za doplačilo 19,90EUR/mesec(+DDV)*

*- dostop samo s Profesionalnim paketom. Naročnik se obvezuje k 24 mesečnem naročništvu. Za vklop nas kontaktirajte.

Za dodatne informacije in naročilo smo vam na voljo preko prijavnega obrazca ali po telefonu (+386) 01 438 01 80.