FinD - Kazalo MRS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > MSRP
 
 

Mednarodni standardi računovodskega poročanja

Naslov Uradni list EU Datum prve
objave
Zadnja sprememba
velja od
MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 2.12.2008
OPMSRP 6 - Obveznosti iz udeležbe na specifičnem trgu - odpadna električna in elektronska oprema UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 2.12.2008
MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 2.12.2008
OPMSRP 11 - MSRP 2 - transakcije z delnicami skupine in lastnimi delnicami UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 2.12.2008
OPMSRP 8 - Področje uporabe MSRP 2 UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 21.12.2008
OPMSRP 7 - Uporaba pristopa preoblikovanja na podlagi MRS 29 Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 21.12.2008
SOP 10 - Državna pomoč - brez posebnih povezav s poslovnim delovanjem UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 21.12.2008
SOP 25 - Davek iz dobička - spremembe davčnega položaja podjetja ali njegovih delničarjev UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 21.12.2008
MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih [1] UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 27.1.2009
SOP 7 - Uvedba evra UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 15.6.2009
OPMSRP 14 - MRS 19 - Sredstva za določeni zaslužek, zahteve glede minimalnega financiranja in njihove medsebojne povezanosti UL L 338/2008, str. 25-30 17.12.2008 9.6.2012
OPMSRP 20 - Stroški odstranjevanja v proizvodni fazi dnevnega kopa UL L 360/2012, str. 78-144 29.12.2012 1.1.2013
OPMSRP 17 - Razdelitev nedenarnih sredstev lastnikom UL L 312/2009, str. 8-13 27.11.2009 1.1.2013
OPMSRP 21 - Dajatve UL L 175/2014, str. 9-13 14.6.2014 17.6.2014
MSRP 8 - Poslovni segmenti UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.2.2015
MRS 24 - Razkrivanje povezanih strank UL L 186/2010, str. 1-9 20.7.2010 1.2.2015
MSRP 2 - Plačilo z delnicami UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.2.2015
MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi UL L 360/2012, str. 1-77 29.12.2012 1.1.2016
MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi UL L 360/2012, str. 1-77 29.12.2012 1.1.2016
MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih UL L 360/2012, str. 1-77 29.12.2012 1.1.2017
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji UL L 139/2009, str. 6-14 5.6.2009 1.1.2018
OPMSRP 5 - Pravica do deležev, ki izhajajo iz skladov za razgradnjo, obnovo in ponovno oživljanje okolja UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti UL L 193/2010, str. 1-5 24.7.2010 1.1.2018
SOP 27 - Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
OPMSRP 2 - Delnice članov v zadrugah in podobni instrumenti UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
OPMSRP 22 - Transakcije v tuji valuti in vnaprejšnja nadomestila UL L 87/2018, str. 3-8 3.4.2018 1.1.2018
MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
MSRP 9 - Finančni instrumenti UL L 323, str. 1-164 29.11.2016 1.1.2018
MRS 33 - Čisti dobiček na delnico UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
MRS 36 - Oslabitev sredstev UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2018
MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci UL L 295/2016, str. 19-73 29.10.2016 1.1.2019
OPMSRP 1 - Spremembe v obstoječih obveznostih razgradnje, ponovne vzpostavitve in podobnih obveznosti UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti UL L 360/2012, str. 78-144 29.12.2012 1.1.2019
MRS 19 - Zaslužki zaposlencev UL L 146/2012, str. 1-41 6.6.2012 1.1.2019
MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige UL L 360/2012, str. 1-77 29.12.2012 1.1.2019
SOP 32 - Neopredmetena sredstva - stroški spletne strani UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 41 - Kmetijstvo UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 38 - Neopredmetena sredstva UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 2 - Zaloge UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 39 - Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 40 - Naložbene nepremičnine UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 32 - Finančni instrumenti: predstavljanje UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema) UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov UL L 339/2008, str. 3-44 18.12.2008 1.1.2019
MSRP 7 - Finančni instrumenti: razkritja UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
MRS 7 - Izkaz denarnih tokov [1] UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
SOP 29 - Dogovori o koncesiji storitev: Razkritja UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka iz dobička UL L 265/2018, str. 3-8 24.10.2018 1.1.2019
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev UL L 80/2009, str. 5-13 26.3.2009 1.1.2019
MSRP 16 - Najemi UL L 291, str. 1-62 9.11.2017 1.1.2019
MSRP 11 - Skupni aranžmaji UL L 360/2012, str. 1-77 29.12.2012 1.1.2019
MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja UL L 311/2009, str. 6-20 26.11.2009 1.1.2019
MRS 23 - Stroški izposojanja UL L 338/2008, str. 10-16 17.12.2008 1.1.2019
MSRP 3 - Poslovne združitve UL L 149/2009, str. 22-59 12.6.2009 1.1.2019
MRS 12 - Davek iz dobička UL L 320/2008, str. 1-481 29.11.2008 1.1.2019

Očisti

Časovna lestvicaPovezave na standarde

MRS:

MRS 1 MRS 2 MRS 7 MRS 8 MRS 10
MRS 12 MRS 16 MRS 19 MRS 20 MRS 21
MRS 23 MRS 24 MRS 26 MRS 27 MRS 28
MRS 29 MRS 32 MRS 33 MRS 34 MRS 36
MRS 37 MRS 38 MRS 39 MRS 40 MRS 41

MSRP:

MSRP 1 MSRP 2 MSRP 3 MSRP 4 MSRP 5
MSRP 6 MSRP 7 MSRP 8 MSRP 9 MSRP 10
MSRP 11 MSRP 12 MSRP 13 MSRP 15 MSRP 16    

Pojasnilo OPMSRP:

OPMSRP 1 OPMSRP 2 OPMSRP 5 OPMSRP 6
OPMSRP 7 OPMSRP 8 OPMSRP 10 OPMSRP 11
OPMSRP 12 OPMSRP 14 OPMSRP 16 OPMSRP 17
OPMSRP 19 OPMSRP 20 OPMSRP 21 OPMSRP 22
OPMSRP 23

Pojasnilo SOP:

SOP 7 SOP 10 SOP 25 SOP 27 SOP 29
SOP 32