IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Maj 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.5.2018 do 31.5.2018

31.5.2018

Predčasno prekinjanje napotitve je lahko tvegano

V zadnjih mesecih se v praksi pojavljajo primeri, ko delodajalci za svoje napotene delavce pridobijo obrazec A1, ki pa ga nato predčasno prekinejo vsakič, ko se delavec vrne v Slovenijo, npr. zaradi letnega dopusta, bolniške odsotnosti, včasih celo za čas prostih dni med vikendom. Kaj sili delodajalce v tako početje in kakšno je lahko tveganje takega ravnanja?

> Več...

30.5.2018

Pojasnila ob začetku uporabe nove Uredbe o varstvu osebnih podatkov

25. maja 2018 se je začela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov Evropske unije iz leta 2016 (GDPR), ki bo v veliki meri nadomestila določbe dosedanjega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) iz leta 2004. > Več...

30.5.2018

Ali je pomembno katero ID za DDV zavezanec uporabi pri tristranskem poslu

V zvezi s tristranskimi posli se še vedno pojavlja veliko vprašanj in tudi sodna praksa Sodišča EU je skopa. Vendar pa je zdaj jasno malo več. Sodišče EU je namreč izdalo težko pričakovano sodbo, v kateri je pojasnilo, da je pomembno, katero ID za DDV zavezanec uporabi pri tristranskem poslu. V nadaljevanju zelo na kratko povzemamo omenjeno Sodbo Sodišča EU C-580/16.

> Več...

29.5.2018

Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih kriptografskih žetonov

To pojasnilo se nanaša na prejeta vprašanja, povezana z obdavčitvijo fizičnih oseb, ki v okviru ponudbe novih žetonov (ang. ICO –initial coin offering) brezplačno pridobijo kriptografske žetone (v nadaljevanju: žetoni).

> Več...

28.5.2018

Upoštevanje občinskih predpisov pri odmeri NUSZ

Davčni organ izdaja odločbe o NUSZ po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo.

> Več...

28.5.2018

Informacija v zvezi s sprejeto spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Žal dvig denarne socialne pomoči avtomatično ni mogoč in upravičenci bodo morali na pristojni center za socialno delo prinesti vlogo.  

> Več...

25.5.2018

SODNA PRAKSA: Ugotavljanje izgubljenega dobička

Izgubljen dobiček je tisti dobiček, ki bi ga bilo mogoče utemeljeno pričakovati glede na normalen tek stvari ali glede na posebne okoliščine, ki pa ga zaradi oškodovalčevega dejanja ali opustitve ni bilo mogoče doseči. Pri izračunu izgubljenega dobička se upošteva dobiček, ki je bil ustvarjen do škodnega dogodka, pa tudi fiksni stroški (kot je amortizacija), saj predstavljajo del celotne dejavnosti gostinskega lokala ter se nanašajo na pravne posle, s katerimi je oškodovanec računal, da bo ustvaril dobiček.

> Več...

23.5.2018

Podjetniško podporno okolje naj bi bilo odslej celovitejše

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), ki velja od junija 2017, določa ukrepe za spodbujanje podjetništva ter postopke za dodeljevanje sredstev, namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo.

> Več...

22.5.2018

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Delodajalci ste upravljavci zbirk osebnih podatkov. Osebni podatki se lahko obdelujejo, če je podana zakonska podlaga ali osebna privolitev delavca. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) pa v 12. členu določa vrste evidenc, ki jih morajo voditi delodajalci.

> Več...

22.5.2018

DDV obravnava odkupa najetega stroja od prodajalca iz EU

Zavezanec je pred časom najel stroj od podjetja s sedežem v EU. Najemodajalec je v državi sedeža registriran za namene DDV. Od prejetih storitev najema zavezanec obračunava DDV po sistemu obrnjene davčne obveznosti. Sedaj (po nekaj mesecih), želi zavezanec predmetni stroj kupiti. > Več...

21.5.2018

Sprememba poslovnega leta

Zaradi spremembe lastništva se spreminja poslovno leto, ki se prilagodi obdobju poslovnega leta matičnega podjetja. Do sedaj se je poslovno leto razlikovalo od koledarskega, in je trajalo od 1.10.2017 do 30.9.2018. Z novim lastništvom prehajamo na koledarsko leto in posledično se mora temu ustrezno prilagoditi tudi naše slovensko podjetje. Zanima nas, na kakšen način je mogoč prehod, skladen s slovensko zakonodajo, oziroma ali je mogoče v fazi prehoda izpeljati poslovno leto v trajanju 15 mesecev, in če to ni mogoče, kakšna je alternativa.

> Več...

18.5.2018

Inovativna zagonska podjetja in podjetja z visoko dodano vrednostjo bodo lažje zaposlovala

V zadnjem svežnju sprejetih zakonov, je bil 4. maja 2018 v Uradnem listu, objavljena tudi dopolnitev > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT). Sprememba zakona je posledica sprejema Zakona o spodbujanju investicij, ki vzpostavlja nov register podjetij, katerim bo olajšano zaposlovanje tujcev.

> Več...

16.5.2018

Regres 2018

Delodajalci enkrat letno zaposlenim izplačajo regres za letni dopust. Skrajni rok za izplačilo regresa v letu 2018 je 29. junij. Tako kot navaja 1. odstavek 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), so do izplačila regresa upravičeni tisti delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta. Delodajalec izplača regres najmanj v višini minimalne plače, ki v letu 2018 znaša 842,79 evra bruto.

> Več...

15.5.2018

Storitev na nepremičnini ali dobava blaga z montažo?

V praksi se še vedno pojavlja veliko dilem ali gre pri posamezni transakciji za storitev na nepremičnini ali dobavo blaga z montažo. V nadaljevanju podajamo pojasnilo v zvezi z DDV obravnavo prodaje robotske kosilnice, ki jo davčni zavezanec zmontira fizični osebi v EU. Pri tem priklopno postajo zmontira in položi kable.

> Več...

14.5.2018

Obvestilo o nameravani odpovedi pogodbe o zaposlitvi

V podjetju nameravajo zaradi slabših rezultatov nekaj delavcem odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ali je sploh smiselno izročati obvestila o nameravani odpovedi, saj jih zakon ne predpisuje več?

> Več...

11.5.2018

Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav o nefinančnih informacijah v konsolidiranih letnih poročilih in letnih poročilih posameznih gospodarskih družb

Člani organov vodenja in nadzora morajo skupno zagotavljati, da so letna poročila (računovodski del in poslovno poročilo) z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju, skladna z zakonodajo in računovodskimi standardi. Vsi člani poslovodstva družbe morajo to potrditi s svojim podpisom pod letnim poročilom in njegovimi sestavnimi deli (60.a člen ZGD-1).

> Več...

9.5.2018

Še je čas za zadnje prilagoditve poslovanja določbam splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Prilagoditev poslovanja določbam Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Uredba) je v teh dneh ena večjih skrbi poslovnih subjektov. Čeprav Uredba velja že eno leto, pa se vse bolj približuje čas, ko jo bo dejansko potrebno izvajati.

> Več...

8.5.2018

Akcijski načrt za izboljšanje sistema v javnem naročanju

Na podlagi sporočila in priporočil Evropske Komisije ter Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 je Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo okvir za razvoj izboljšanja prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

> Več...

8.5.2018

Elektronsko javno naročanje

S 1.4.2018 je postalo elektronsko javno naročanje obvezno. To pomeni, da morajo naročniki s ponudniki praviloma komunicirati elektronsko, kar vključuje tudi obvezno elektronsko oddajo ponudb. > Več...

7.5.2018

Elektronsko vročanje obračuna plače

Delovno pravo je na splošno kogentno, kar posledično pomeni, da je na določenih segmentih manj prostora za prilagajanje, ki ga narekuje zlasti informacijska tehnologija. Kljub temu je določen segment, ki je predmet delovnopravnega urejanja, iz praktičnih potreb možno digitalizirati ob upoštevanju vseh varnostnih kavtel, ki zagotavljajo varovanje delavca kot šibkejše stranke, in s tem slediti trendom digitalizacije. Prispevek obravnava vročanje obračuna plače, ki je neposredno povezano z zakonsko določenim medijem, na katerem se ta informacija prenaša.

> Več...

4.5.2018

Kateri poslovni subjekti so upravičeni do obročnega plačila in odloga davka?

Poslovni subjekti se lahko znajdejo v situacijah, ko ne morejo izpolnjevati vseh davčnih obveznosti do države v predpisanih rokih. > Več...

3.5.2018

Odškodninska odgovornost delodajalca

Odškodninska odgovornost v okviru delovnega razmerja temelji na ureditvi civilnopravne odgovornosti za povrnitev škode, a ima določene posebnosti. Delovno razmerje kot posebno pravno razmerje med delodajalcem in delavcem uokvirja tudi njuno dolžnost varovanja drug drugega pred škodo. Zlasti delodajalec ima poudarjeno dolžnost varovanja delavca pred škodo, ki je podrobneje urejena tudi v predpisih o varstvu pri delu.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober