IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: November 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.11.2018 do 30.11.2018

30.11.2018

IZ SODNE PRAKSE: Izraba letnega dopusta

Delodajalčeva dolžnost zagotoviti izrabo letnega dopusta je omejena na zagotavljanje pogojev za izrabo letnega dopusta, v domeni delavca pa je odločitev ali bo to pravico uveljavljal ali ne.

> Več...

30.11.2018

Evrosistem bo zagnal sistem poravnave takojšnjih plačil

Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke območja evra (evrosistem) bodo danes, 30. novembra, zagnale sistem, ki bo omogočal neprekinjeno poravnavo takojšnjih plačil po območju skupne valute, odprt pa bo tudi za druge članice EU. Gre za naslednji korak v integraciji plačilnih sistemov, ki naj bi prinesel koristi potrošnikom, podjetjem in bankam.

> Več...

29.11.2018

Kaj morate vedeti, če vam pravica poteče v mesecu decembru?

S 1. 1. 2019 pričneta veljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in  novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Te spremembe že vplivajo na oddajanje vlog v mesecu decembru.

> Več...

29.11.2018

Novo na področju družinskih prejemkov in državnih štipendij

Od 1. 1. 2019 bodo stopile v veljavo spremembe pri družinskih prejemkih, katere so te navajamo v nadaljevanju.

> Več...

28.11.2018

Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 na področju TOE storitev

Predvidene spremembe ZDDV-1, ki nas čakajo v letu 2019, med drugim predvidevajo tudi spremembo na področju obdavčitev tako imenovanih TOE storitev oziroma obdavčitev telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev. Več pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

27.11.2018

Prodaja nepremičnine in DDV oziroma DPN

Prejeli smo vprašanje naročnika, ki se nanaša na prodajo poslovne celote. Naročnik navaja, da se znotraj poslovne celote prodajajo tudi nepremičnine, katere so bile delno nabavljene z DDV, delno pa z DPN. Naročnik še dodaja, da 10. člen ZDDV-1 določa, da se DDV ob prodaji poslovne celote ne obračuna, oz. se posel ne šteje za obdavčljivo dobavo. Izhajajoč iz tega naročnika zanima ali lahko interpretacijo iz 10. člena ZDDV-1 upošteva tudi pri davku od prometa nepremičnin. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

> Več...

26.11.2018

Kratko in jedrnato o poslovnih najemih po 1.1.2019

Na kratko povzemamo bistvene vsebinske novosti o poslovnih najemih po 1.1.2019 s pojasnilom glede vpliva na računovodske izkaze, za koga je uvedba novih pravil obvezna, in katerih najemov ni treba usredstviti ter prikaz primera knjiženja.


> Več...

23.11.2018

Odpravljeni varčevalni ukrepi na področju družinskih prejemkov

Od 1. januarja dalje bodo po šestih letih odpravljeni vsi varčevalni ukrepi na področju družine.

> Več...

22.11.2018

Delo na nepremičnini ali storitev po splošnem pravilu in DDV

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je slovenski davčni zavezanec prejel račun od nemškega davčnega zavezanca za storitev opravljeno na nepremičnini, ki se nahaja v Nemčiji. Naročnica je pojasnila, da je nemška družba zaračunala vgradnjo oken in vrat ter montažo stopniščne ograje. Pri tem dodaja, da sta obe stranki registrirani za DDV v svojih državah. Zanima jo, kako je z obračunom DDV in vpisom podatkov v obračun DDV. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

> Več...

21.11.2018

Prijava v tujini odprtih računov

Davčni zavezanci smo dolžni prijavljati prihodke davčnemu organu v napovedih oz. obračunih z namenom, da nam FURS na podlagi napovedi odmeri ustrezen davek oz. da sami v obračunu ugotovimo svojo davčno obveznost, katero smo dolžni plačati državi. Od 1. 1. 2016 FURS na podlagi avtomatične izmenjave informacij prejema podatke o finančnih računih, ki jih imajo rezidenti odprte v tujini, in na ta način lahko kontrolira zneske, ki smo jih prijavili/napovedali sami. > Več...

20.11.2018

Pregled stranke po ZPPDFT-1 pri transakciji v vrednosti 15.000 EUR ali več

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) nalaga računovodjem, davčnim svetovalcem in revizorjem (v nadaljevanju zavezanci) številne naloge in obveznosti. Ključna naloga oz. obveznost je pregled stranke (16. člen ZPPDFT-1). Namen postopka pregleda stranke je, da zavezanec prepozna in prijavi »sumljivo« stranko, transakcijo ali premoženje Uradu za preprečevanje pranja denarja.

> Več...

19.11.2018

Obravnava in sprejetje splošnih internih aktov delodajalca

Na splošno lahko interne akte razdelimo v tri kategorije. V prvo sodijo akti, ki jih delodajalec mora imeti, ker njihov sprejem predpisuje zakonodaja, v drugo sodijoakti, ki so obvezni samo za nekatere delodajalce, in v tretjo sodijo neobvezni akti.

> Več...

16.11.2018

Odslej enovit pregled nevladnih organizacij v javnem interesu

V sredini minulega meseca je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v skladu z določbami Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) vzpostavila aplikacijo za vpis v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu (v nadaljevanju ENO), kar je eden od temeljev preglednosti delovanja nevladnih organizacij.

> Več...

15.11.2018

Odpoved okvirne pogodbe in sprememba pogojev okvirne pogodbe

Temeljni pravni posel, ki ga skleneta ponudnik plačilnih storitev in uporabnik, je pogodba o plačilnih storitvah. Ta se lahko sklene bodisi kot okvirna pogodba ali pa kot pogodba o izvršitvi enkratne plačilne transakcije.

> Več...

14.11.2018

Računovodska obravnava škod, ki nastanejo kot posledica naravnih nesreč

V zadnjih nekaj letih smo v poletnih mesecih priča številnim neurjem s točo. Posamezniki in organizacije ob takšnih dogodkih utrpijo precejšno gmotno škodo na nepremičninah, vozilih in kmetijskih pridelkih. Škoda je lahko zelo velika, zato je pomembno, da organizacije poskrbijo za ustrezno računovodsko obravnavo nastale škode. V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na računovodsko obravnavo odpravljanja posledic škode na nepremičninah oz. zgradbah.

> Več...

13.11.2018

»Boniteta« za osebe, ki niso zaposlene

V zvezi s prejemanjem dohodkov v naravi in omembi pojma »boniteta« nas večina takoj pomisli na najbolj tipične oblike bonitet, ki je pojavljajo v zvezi z zaposlitvijo.

> Več...

12.11.2018

Sprejeta sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Državni zbor Republike Slovenije je na seji prejšnji teden sprejel Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

> Več...

12.11.2018

Določitev plačnega razreda javnemu uslužbencu po prenehanju opravljanja funkcije župana

Pojasnilo Ministrstva za javno upravo v zvezi z zaposlitvijo javnega uslužbenca, ki od 1.12.2006 opravlja funkcijo župana in se bo na podlagi Zakona o funkcionarjih v državnih organih v inšpektorat vrnil predvidoma v letu 2019.

> Več...

9.11.2018

Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju

Vlada je včeraj na 7. redni seji določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku. Predlog v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2014/56/EU.

> Več...

9.11.2018

GDPR: Naslovi sodelujočih v nagradni igri

Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti zbiranja podatkov o naslovu sodelujočih v nagradni igri z namenom pošiljanja nagrad. Ali Splošna uredba (ang. GDPR) dovoljuje zbiranje zgolj elektronskega naslova in telefonske številke, po kateri je treba sodelujoče naknadno povprašati o naslovu prebivališča?

> Več...

8.11.2018

Sodišče EU podprlo pravico delavca do plačanega dopusta

Sodišče EU je odločilo, da delavec ne more samodejno izgubiti pridobljene pravice do plačanega letnega dopusta, tudi če ni podal prošnje za dopust. Če pa delodajalec dokaže, da delavec pravice do plačanega letnega dopusta ni uveljavljal namerno in ob poznavanju posledic, pravo EU ne nasprotuje temu, da ta delavec to pravico izgubi.

> Več...

7.11.2018

Prejeta bančna garancija za dobro izvedbo posla in vnovčitev

Podjetje je za dobro izvedbo gradbenih del kupcu izstavilo bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti, ki je znašala 500.000 evrov. Ker se je izkazalo, da dela niso bila kakovostno opravljena, se je kupec odločil za namen odprave napak vnovčiti garancijo.

> Več...

6.11.2018

Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi

Kakorkoli obračamo, pridemo do sklepa, da je delovno razmerje v končni fazi pravno urejeno razmerje med ljudmi oziroma postavlja pravila našega medsebojnega odnosa in odnosa do dela v delovnem procesu. Ker pa se medsebojni odnosi spreminjajo, saj se spreminjajo tudi ljudje, v praksi nemalokrat pride do situacij, ko tako razmerje postane nevzdržno. Delavec je pri tem v boljšem položaju, delovno razmerje v načelu lahko prekine, ne da bi pri tem navajal razloge, kateri so ga k takšni odločitvi pripeljali. Kadar pa so razlogi za prenehanje delovnega razmerja na strani delodajalca, je ta zavezan k zakonskim omejitvam. Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le iz razlogov, ki so v zakonu taksativno našteti.

> Več...

5.11.2018

Z novelo ZDDV-1J do manj administrativnih obveznosti in urejenega trgovanja s kuponi

Predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1J, ki naj bi bil do konca leta sprejet po nujnem postopku, prenaša v slovenski pravni red določbe Direktive Sveta 2016/1065/EU z dne 27. junija 2016 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede obravnave kuponov in Direktive Sveta 2017/2455/EU z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo v delu, ki morajo biti uveljavljene s 1. januarjem 2019.

> Več...

2.11.2018

IZ SODNE PRAKSE: Varstvo delavcev

Zaščita predstavnikov delavcev se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) razlaga tako, da ščiti predstavnike delavcev pred prerazporeditvijo, znižanjem plače, disciplinskim in odškodninskim postopkom ter tudi pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe. Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku izpostavljenega primera presojalo, ali je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter sklenitev nove pogodbe za drugo delovno mesto, zakonita. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober