IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2014
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: November 2014
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.11.2014 do 30.11.2014

28.11.2014

Iz sodne prakse: Poslovna skrivnost

Kot poslovna skrivnost se lahko štejejo zgolj podatki, ki so skladno z zakonodajo jasno in konkretno opredeljeni, ne pa podatki, javni po zakonu in podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

> Več...

26.11.2014

Nova (združena) računovodska direktiva EU - potreba po uskladitvi bilančnega in računovodskega prava v ZGD-1 in SRS s poenostavitvami in racionalizacijo

Bilančno in računovodsko pravo EU je urejeno po dveh tirih. V Sloveniji je to urejeno v ZGD-1 in v skladu z njim s SRS. V članku so obravnavane številne novosti, pri tem pa je posebna pozornost namenjena vprašanju, do kakšne mere naj se uporabijo različne alternative, ki jih dispozitivna ureditev direktive dopušča pri zakonodajnih rešitvah v državah članicah.

> Več...

25.11.2014

Davčno obravnavanje pravih in nepravih tristranskih poslov v sistemu DDV

Prost pretok blaga, ki je ena izmed svoboščin EU, omogoča zaporedno prodajo blaga od prvega prodajalca do zadnjega kupca, ki jo sklenejo trije davčni zavezanci vsak iz svoje države.

> Več...

24.11.2014

Predvidene spremembe ZGD-1 zaradi spremenjenih pravil računovodenja

Pravila računovodenja so pomembna tako za sestavljavce letnih poročil kot tudi za njihove uporabnike. Slovenija mora pri postavitvi svojih pravil upoštevati zakonodajo EU. Lani sprejeta t. i. nova računovodska direktiva 2013/34/EU ponuja državam članicam številne izbirne možnosti. > Več...

21.11.2014

Iz sodne prakse: Prenos dejavnosti

Za prenos dela dejavnosti je treba šteti tudi prenos posameznih pogodb naročnikov, pri katerih storitev opravljajo posamezni delavci, tudi če te skupine delavcev niso formalno organizirane kot gospodarska enota.

> Več...

19.11.2014

Zadržanje izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-196/14-12 do končne odločitve zadržalo izvrševanje 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ), ki urejajo možnost notarske prodaje nepremičnine, ki je dana v zavarovanje terjatve z notarsko hipoteko.

> Več...

18.11.2014

Z novelo ZDavP-2H se obetajo spremembe postopkov pri obračunavanju davkov in glob za davčne prekrške

Z uvedbo novele ZDavP-2H bo urejeno obvezno poročanje finančnih organizacij, prav tako bo zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri nadzoru davčnih zavezancev na področju poslovanja z gotovino uvedena vezana knjiga računov. Novela omejuje tudi davčno izvršbo in določa način obračunavanja akontacije dohodnine od osebnega dopolnilnega dela, spreminja pa tudi globe za davčne prekrške.

> Več...

17.11.2014

Amortizacija od prevrednotene nepremičnine

Podjetje je zmanjšalo knjigovodsko vrednost nepremičnini po cenitvi. Za prihodnji obračun amortizacije mora ugotoviti novo amortizacijsko stopnjo, ki bo ustrezala ocenjeni, torej pričakovani dobi koristnosti.

> Več...

14.11.2014

Stebri bančne unije EU končno postavljeni

Sredi maja 2014 je bila po dolgotrajnem procesu, ki je potekal v okviru institucij EU, sprejeta Direktiva 2014/59/EU o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje bank. Njeno sprejetje je pomemben mejnik, tako z vidika bančnega sistema EU kot tudi z vidika bank, ki poslujejo v slovenskem bančnem sistemu. Enotni mehanizem za reševanje bank v težavah, ki ga vzpostavlja direktiva, je namreč eden od stebrov prihodnje bančne unije EU. > Več...

12.11.2014

Osebno dopolnilno delo in vrednotnica

S 1. januarjem 2015 se bodo v praksi začele izvajati določbe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (ZPDZC-1), ki uvajajo novo vrsto »malega »dela v obliki osebnega dopolnilnega dela.

> Več...

11.11.2014

Kdaj za storitev iz 76.a člena ZDDV-1 izdate račun z DDV?

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 je v Sloveniji sedaj že precej uveljavljen. Kljub vsemu se še vedno pojavljajo vprašanja. Eno takšnih je zagotovo, kdo je oziroma ni plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1. Pomeni, za koga mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne velja oziroma, komu izdate račun z DDV tudi v primeru ko ste opravili storitev iz 76.a člena ZDDV-1. > Več...

10.11.2014

Pravila popisa sredstev in obveznosti so za vsa podjetja in organizacije podobna

V skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti ter na podlagi zaključenih poslovnih knjig sestaviti letno poročilo. Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige v skladu s slovenskimi ali mednarodnimi računovodskimi standardi, pri čemer temeljna pravila za popis sredstev in obveznosti do njihovih virov določa Slovenski računovodski standard SRS 28 – Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja. > Več...

7.11.2014

Plačnik davka je navsezadnje "le" posrednik

Ustavno sodišče je v odločbi številka Up-879/12-16 in U-I-234/12-10 z dne 24. marca 2014 prek razlage pravic in obveznosti davčnega zavezanca in plačnika davka v davčnem postopku, s ciljem zavarovati ustavno pravico do pravnega sredstva davčnega zavezanca, premešalo vloge posameznih udeležencev davčnega postopka.

> Več...

5.11.2014

Nove predlagane spremembe Zakona o davčnem postopku

Konec oktobra je Ministrstvo za finance objavilo nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (predlog novele ZDavP-2H), ki poleg sprememb, pomembnih zaradi sklenitve FATCA (o katerih sem že pisal), obsega tudi nekatere druge spremembe, ki se nanašajo predvsem na gotovinsko poslovanje, elektronsko vročanje dokumentov prek portala eDavki, davčno izvršbo in določanje načina izračuna akontacije davka pri osebnem dopolnilnem delu. > Več...

4.11.2014

Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze

Posledice zadnjih poplav so občutila tudi številna podjetja. Ta imajo svoje premoženje praviloma zavarovano, pa tudi država priskoči na pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 'Izid iz poplav' je lahko tudi pozitiven. Te okoliščine, in pa dejstvo, da je marsikatero podjetje izgubilo poslovne priložnosti, ali pa so poplave celo ogrozile obstoj podjetja, je potrebno upoštevati pri sestavitvi letnih računovodskih izkazov. > Več...

4.11.2014

Pravilen obračun različnih davkov pri donacijah

Davčni strokovnjaki se ne strinjajo, kakšen je pravilen način obračunavanja. Kakšno je po mnenju Finančne uprave RS pravilno ravnanje pri tem in ali je mogoče to obravnavati tudi kot storitev, od katere davka na finančne storitve ne bi bilo treba plačevati?

> Več...

3.11.2014

Spremenjeni položaj hipotekarnih upnikov po noveli ZFPPIPP-F in vpliv teh sprememb na izvršilni postopek

Z novelo ZFPPIPP-F je zakonodajalec večinoma olajšal položaj hipotekarnega upnika in izvršilnega sodišča. Ker po 298.a členu velja fikcija, da je hipotekarni upnik pravočasno prijavil zastavno pravico na nepremičnini stečajnega dolžnika ter z njo zavarovano terjatev, je lahko hipotekarni upnik v fazi prijave terjatev in ločitvenih pravic povsem pasiven.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober