IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Oktober 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.10.2019 do 31.10.2019

23.10.2019 0.00

Kdaj lahko FURS dano posojilo družbeniku prekvalificira v prikrito izplačilo dobička?

V poslovni praksi ni redko, da organizacija svoja prosta denarna sredstva investira tako, da odobri posojilo družbeniku oz. večinskemu lastniku. Iz sodne prakse lahko razberemo, da FURS odobreno posojilo družbeniku pogosto prekvalificira v prikrito izplačilo dobička. Prikrito izplačilo dobička se v skladu s 7. točko 74. člena ZDDPO-2 šteje za dohodek podoben dividendam. Dividende pa so, kot dohodek iz kapitala, obdavčene z dohodnino, po 25-odstotni stopnji (4. točka 90. člena ZDoh-2).

> Več...

22.10.2019

DDV obravnava pri prodaji rabljenega vozila, uvoženega iz tretje države

Podjetje (d.o.o.) je v Sloveniji  registrirano kot davčni zavezanec za DDV. Ukvarja je z vzdrževanjem in popravilom vozil. Iz  Amerike  je uvozilo rabljeno vozilo (znamke Porsche). Carina je bila narejena v Belgiji, po prejemu računa in evropske deklaracije so naredili samoobdavčitev za to vozilo. Od vozila je bil plačan tudi DMV. Na vozilu je bil narejen servis in popravilo. Avto želijo sedaj prodati fizični osebi. Zanima jih, ali je treba pri prodaji zaračunati DDV?

> Več...

21.10.2019

Tožba zaradi diskriminacije pri izbirnem postopku zaposlovanja delavca

Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi, kot to izhaja iz 24. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

> Več...

18.10.2019

Aktivnosti FURS-a v zvezi z registrom dejanskih lastnikov

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1)  prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). V skladu z zakonom so morala podjetja vpis izvesti do 19. 1. 2018, novoustanovljena pa ga morajo opraviti v 8 dneh od ustanovitve.

> Več...

18.10.2019

Odškodninska odgovornost v zvezi s postopki javnega naročanja

Cilj prava javnih naročil je zagotoviti čim bolj učinkovito in gospodarno porabo javnih sredstev za preskrbo države z dobrinami in storitvami, pa tudi transparentnost in pošteno konkurenco med ponudniki. S tem je povezan tudi naslednji cilj prava javnih naročil: učinkovito pravno varstvo ponudnikov pred diskriminacijo in samovoljo naročnikov. Z vidika pravne države je osrednji element prava javnih naročil dostop do učinkovitega pravnega varstva, kar vključuje tudi možnost povračila škode. Učinkovito pravno varstvo ponudnikov zmanjšuje korupcijsko tveganje, ki je na tem področju v Sloveniji izrazito prisotno.

> Več...

16.10.2019

Posebnosti povračil stroškov iz naslova opravljanja službene poti

Pravico delavca do povračil stroškov ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju na katerega ga napoti delodajalec. Delodajalec povračilo stroškov prehrane na službeni poti izplača v obliki dnevnice. Ostale stroške, ki jih ima delavec na službeni poti, pa dobi povrnjene na podlagi dokazil, kot so: račun za nočitev, račun za javna prevozna sredstva (oziroma kilometrina na podlagi potnega naloga), račun za ostale stroške (npr. parkirnina).

> Več...

16.10.2019

Obdavčevanje dohodka pravnih oseb v obdobju digitalizacije

Cilj predloga Direktive Sveta 2018/0072 CNS o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo je obravnavati vprašanja, ki se pojavljajo zaradi digitalnega gospodarstva z opredelitvijo celovite rešitve v okviru obstoječih sistemov obdavčitve dohodkov pravnih oseb držav članic.

> Več...

15.10.2019

Ukrepi za zmanjševanje ekonomskega dvojnega obdavčenja

Dvojno obdavčenje zelo negativno vpliva na tok investicij iz ene države pogodbenice v drugo državo pogodbenico.  Pri tem je potrebno upoštevati dve vrsti dvojnega obdavčenja. Pravno dvojno obdavčenje obravnavamo takrat, kadar je isti davčni zavezanec dolžan dvakrat plačati davek od istega dobička. O ekonomskem dvojnem obdavčenju pa govorimo takrat, kadar mora davčni zavezanec od dobička, izkazanega v davčnem obdobju, obračunati in plačati davek od dobička, nato pa od prejetega dobička, možni prejemnik dobička ponovno plačati davek.

> Več...

14.10.2019

Uporaba nižje stopnje DDV pri storitvah čiščenja in vzdrževanja cest in javnih površin

Finančna uprava RS (FURS) je v zvezi s stopnjo DDV od storitev čiščenja in vzdrževanja cest in javnih površin in drugih storitev javne higiene,  objavila Pojasnilo FURS, št. 0920-1079/2019-2, 11. 10. 2019.

> Več...

14.10.2019

Knjiženje nepremičnin - knjiženje najemnine fizični oziroma pravni osebi

V kolikor se podjetje odloči oddajati nepremičnine v najem, jih mora v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 6 razvrščati kot naložbene nepremičnine.

> Več...

11.10.2019

Kazenska, odškodninska in disciplinska odgovornost delodajalca in delavca. Na kaj še posebej paziti?

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi se vzpostavi delovno razmerje med delodajalcem in delavcem. S tem pogodbeni stranki vstopita v poseben delovnopravni odnos in v medsebojnem odnosu pridobita določene pravice in obveznosti, ki izvirajo iz specifike delovnih razmerjih.

> Več...

9.10.2019

Oproščena EU dobava blaga od 1. 1. 2020

Po dolgem času se spet spreminja Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in posledično tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Spremembe so večinoma posledica spremembe Direktive Sveta EU št. 2006/112/ES.

> Več...

9.10.2019

Kapital, rezerve in rezervacije

Kapital je v ekonomski vedi trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja.

> Več...

9.10.2019

Izplačilo nagrade vajencem in predložitev REK-1a obrazca

V zvezi z izplačilom vajeniških nagrad FURS sporoča, da so na podlagi 7. točke 20. člena Zakona o vajeništvu objavljeni novi (višji) zneski vajeniških nagrad, ki jih upoštevajo delodajalci ob izplačilu nagrade.

> Več...

8.10.2019

Problematika davčne nevtralnosti z vidika davčne integracije

Kot sem omenil že v predhodno objavljenem članku na temo davčna integracija na stopnji pravne osebe in delničarjev, obravnavamo dva modelna pristopa integracije, klasičen pristop in integralni model. Mednarodna davčna nevtralnost pa se lahko obravnava z vidika izvozne (CEN) ali uvozne (CIN) nevtralnosti. Pri izvozni nevtralnosti moramo dosegati takšno stopnjo obdavčitve, ki bo imela za posledico enakost obravnavanja investiranja domačih pravnih subjektov v tujini nasproti domačim investitorjem. Pri uvozni nevtralnosti pa zasledujemo takšno stopnjo obdavčitve, ki daje enakost obravnavanja tujih investicij na domačih tleh nasproti domačim investicijam. > Več...

7.10.2019

Stroški raziskovanja in razvijanja

V praksi se pojavlja veliko dilem v zvezi z razlikovanjem med stroški raziskovanja in stroški razvijanja. Dileme so pojavljajo tudi v povezavi s tem, ker stroške raziskovanja ne smemo usredstviti, medtem ko stroške razvijanja lahko usredstvimo kot neopredmeteno dolgoročna sredstva.

> Več...

4.10.2019

Vlada naredila nov korak v smeri davčne optimizacije

Vlada je včeraj potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bodo po razbremenitvi regresa še dodatno razbremenili delo, s čimer krepijo konkurenčnost poslovnega okolja, ohranjajo stabilno gospodarsko okolje ter prispevamo k vzdržni gospodarski rasti. > Več...

4.10.2019

Vajeništvo kot izziv in priložnost

Leta 2017 smo dobili Zakon o vajeništvu (ZVaj), ki ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. S tem so bili postavljeni temelji za uvedbo poskusnega uvajanja vajeništva v šolskem letu 2017/2018.

> Več...

3.10.2019

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov v praksi

Plačilna nedisciplina in raznovrstnost nacionalnih pravil s področja izvršilnega prava predstavljata precejšnje težave za učinkovito delovanje skupnega trga Evropske unije (EU). Zato je evropski zakonodajalec 15. maja 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah.

> Več...

2.10.2019

Davčna integracija dobička pravne osebe

Problem obdavčevanja pravnih oseb je predvsem v možnosti nastopa ekonomskega dvojnega obdavčenja, saj je dobiček pravnih oseb lahko obdavčen tako na nivoju pravne osebe kot na nivoju prejemkov fizičnih ali pravnih oseb glede na dividende. Glede na to, se dobiček pravnih oseb na nivoju  pravne osebe obdavčuje prek davka od dobička pravnih oseb, na nivoju posameznih delničarjev oziroma družbenikov in njihovih deležev v kapitalu pa prek davka na dohodek fizičnih oseb.

> Več...

1.10.2019

Nakup nepremičnine ali nakup dejavnosti

Podjetje kupuje naložbeno nepremičnino skupaj s sklenjenimi najemnimi pogodbami. V kupoprodajni pogodbi za nepremičnino je zapisano, da kupec vstopa v najemna razmerja namesto prodajalca. Zasledila sem, da se tak nakup nepremičnine lahko obravnava kot prenos dejavnosti in ne kot nakup po 76.členu ZDDV-1. Zanima me, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni pri prodajalcu in kupcu, da davčni organ oceni, da gre za prenos dejavnosti in ne za nakup nepremičnine za oddajanje v najem. 

> Več...

1.10.2019

Izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstva v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost

Finančna uprava je dopolnila dokument: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, v katerem na primeru pojasnjuje izvzem prihodkov iz naslova prodaje sredstev v stečajnem postopku, ki je bilo v otvoritveni bilanci prevrednoteno na nižjo vrednost. Pojasnilo objavljamo v nadaljevanju.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober