FinD - Aktualno - Letos strožja merila pri obravnavi odloga ali odpisa davčne obveznosti
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

19.4.2011

Letos strožja merila pri obravnavi odloga ali odpisa davčne obveznosti

Z zadnjimi spremembami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), se uporabljajo dodatna merila za odobritev odloga ali odpisa davčnih obveznosti.

V skladu s 101. členom ZDavP-2 lahko davčni organ fizičnim osebam dovoli odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Vendar pa davčni organ ne dovoli, odpisa, odloga ali obročnega plačila za plačilo:
•    akontacije davka in davčni odtegljaj,
•    davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti,
•    poračuna dohodnine na letni ravni.

V skladu z informacijo DURS k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2D), z dne 4. januarja 2011, odslej odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja ni več mogoče dovoliti fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnost, saj gre za obveznosti fizičnih oseb, ki izvirajo iz poslovanja in so takorekoč obveznosti poslovnih subjektov, ki so jih fizične osebe praviloma prevzele na podlagi pravnega nasledstva.

Pri tem novi 8. odstavek 101. člena ZDavP-2 določa, da davčnemu zavezancu, ki mu je bilo dovoljeno obročno plačilo in zamudi s plačilom posameznega obroka, vsi naslednji neplačani obroki z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo. Na navedeno določbo mora davčni organ v odločbi, s katero dovoli obročno plačilo davka, opozoriti davčnega zavezanca, kot tudi na posledice, ki izhajajo iz zamude plačila. DURS v omenjeni informaciji pojasnjuje, da je določitev sankcij za primere, ko davčni zavezanci ne poravnajo obrokov, določena s ciljema:
•    zagotavljanja plačilne discipline zavezancev za davek,
•    prejema dejanskega poplačila davčne obveznosti davčnemu organu.

Davčni organ mora namreč v primerih dovolitve obročnega plačila spremljati stanje davčnega zavezanca in imeti pri tem možnost, da v primeru poslabšanja stanja, posledica česar je tudi zamuda s plačilom posameznih obrokov, poskuša uveljaviti svoje terjatve še pred začetkom morebitnih postopkov zaradi insolventnosti, kot jih omogoča Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Davčni organ pričakuje, da bo hkratna zapadlost vseh obrokov imela praktične prednosti tudi pri unovčenju zavarovanja, ki bo davčnemu organu zagotovljeno s strani zavezanca. Predčasna zapadlost vseh obrokov namreč omogoča, da davčni organ unovči stvarno jamstvo za celotno terjatev prej, tj. ob zapadlosti.

Tudi za pravne osebe velja, da lahko še naprej zaprosijo za odlog plačila davčne obveznosti za čas do dveh let oziroma v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Po novem 8. odstavku 102. člena ZDavP-2 pa tudi te ne smejo zamuditi s plačilom, saj jim z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki, o čemer so davčni zavezaneci opozorjeni v odločbi o obročnem plačilu.

Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka mora davčni zavezanec vložiti pri davčnem organu, ki o vlogi odloči v 30 dneh na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter predloženih dokazov davčnega zavezanca, iz katerih so razvidne okoliščine za nastanek hujše gospodarske škode. Pri izdaji odločbe za odlog plačila fizične osebe pa davčni organ upošteva tudi raven zadovoljevanja minimalnih življenjskih potreb, ki omogočajo preživetje in so določene s predpisi na področju socialnega varstva.

Po 103. členu ZDavP-2 lahko za odlog ali obročno plačilo davka zaprosijo fizične in pravne osebe, če za zavarovanje plačilo predložijo instrument zavarovanja, oziroma davčnemu organu dovolijo vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Pomembna novost novele je prepoved uporabe določb 101., 102. in 103. člena ZDavP-2 za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po novi ureditvi namreč v postopkih, ki se začnejo na zahtevo zavezanca za davek, ne bo dopustno odpisati, delno odpisati, odložiti ali dovoliti obročnega plačila obveznosti iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Spremembe 104. člena ZDavP-2 določajo, da se za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) in čas, ko je davčnemu zavezancu - fizični osebi odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, zaračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta in sicer v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

Po novi ureditvi navedena obrestna mera ostane enaka, če gre za odobritev odloga oziroma obročnega plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi, ki ne izvaja dejavnosti. V primeru določitve odloga oziroma obročnega plačila poslovnim subjektom (pravnim osebam, podjetnikom, zasebnikom itd.), pa se odložen ali obročno določeni znesek obrestuje po veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki jo objavi Evropska komisija, in sicer v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu (drugi odstavek 104. člena).

Izhodiščna referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči se objavlja na spletni strani Evropske komisije in od 1. 3. 2011 znaša 1,49 %. K izhodiščni obrestni meri se doda pribitek v znesku 100 bazičnih točk, v kolikor se ne upošteva tabela iz Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (v nadaljevanju Sporočilo), kar pomeni, da od 1. 3. 2011 do naslednje spremembe izhodiščne referenčne obrestne mere se bo tako odložen ali obročno določeni znesek obrestoval po veljavni referenčni obrestni meri za izračun državne pomoči, ki znaša 2,49 %.

V skladu s prehodnimi določbami ZDavP-2D velja omeniti, da navedene spremembe ne uporabljajo za odpis ali odlog plačila:
•    prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih davčnih evidenc o odmeri teh obveznosti,
•    izrečenih glob in stroškov postopka o prekršku v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1), in jih izreka davčni organ,
•    obveznosti, na katere v skladu z ZFPPIPP, učinkuje postopek zaradi insolventnosti.

mag. Mojca Kunšek

Arhiv

Zadnji članki

2019

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober