FinD - Aktualno - Davčni obračun in izračun akontacije davka sta pred vrati
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

13.3.2019

mag. Mojca Kunšek

Davčni obračun in izračun akontacije davka sta pred vrati

Čeprav je predložitev davčnega obračuna ena rednih letnih nalog davčnih zavezancev, pa tudi letos velja izpostaviti ključne elemente izpolnitve navedene davčne obveznosti.

Davčni zavezanci fizične osebe, ki izvajajo dejavnost po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) predložijo davčni obračun na podlagi določb Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju Pravilnik). V skladu z zadnjimi spremembami Pravilnika predložijo davčnemu obračunu tudi vse priloge k Pravilniku, v kolikor pa so Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložili bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, pa jim obrazca 3 in 4 ni potrebno predložiti, vendar pa morajo na davčnemu obračunu to ustrezno označiti. Ob predložitvi davčnega obračuna lahko davčni zavezanec, ki želi v naslednjem davčnem obdobju davčno osnovo ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ter za to izpolnjuje pogoje, zakonski rok za predložitev davčnega obračuna pa še ni potekel, k davčnemu obračunu hkrati priloži tudi obrazec Priglasitve ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ki je Priloga 15 k temu Pravilniku.

Davčni zavezanci po določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) predložijo davčni obračun na podlagi določb Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Tako morajo davčni obračun v skladu s 356. členom ZDavP-2 predložiti tudi:

V skladu z zadnjimi spremembami slednjega Pravilnika predložijo davčnemu obračunu tudi vse priloge k Pravilniku. Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena ZDavP-2 podatke, kot jih določa metodologija iz Priloge 3 tega pravilnika, predloži AJPES, mora v izjavo iz Priloge 1 tega pravilnika, v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES, vpisati datum predložitve podatkov AJPES, kar pomeni, da je smotrno, da davčni zavezanec letno poročilo AJPES predloži pred oddajo davčnega obračuna. Ob predložitvi davčnega obračuna lahko davčni zavezanec, ki želi v naslednjem davčnem obdobju davčno osnovo ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ter za to izpolnjuje pogoje, zakonski rok za predložitev davčnega obračuna pa še ni potekel, priloži obrazec Priglasitve ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ki je Priloga 20 k temu Pravilniku.

Davčni zavezanec predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto. Če njegovo poslovno leto ni enako koledarskemu letu, pa davčni zavezanec v skladu s 358. členom ZDDPO-2 predloži davčni obračun v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Davčni obračun se v tem primeru nanaša na obdobje od konca koledarskega leta do začetka naslednjega davčnega obdobja, ki se razlikuje od koledarskega leta. V kolikor davčni zavezanec namerava spremeniti davčno obdobje, mora v skladu s 372. členom ZDavP-2 s tem seznaniti davčni organ. V tem primeru na davčni organ naslovi vlogo, ki jo predloži davčnemu organu vsaj 45 dni pred dnem, s katerim se bo začelo novo davčno obdobje. V primeru, ko novoustanovljeno podjetje namerava uporabljati poslovno leto različno od koledarskega leta, pa mora davčni organ obvestiti v osmih dneh od vpisa v poslovni register. Davčni organ mora na podlagi vloge davčnega zavezanca napraviti zaznamek v davčnem registru in o tem v 15 dneh obvestiti davčnega zavezanca.

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. V skladu s 370. členom ZDavP-2 se na podlagi davčnega obračuna davek plača od davčne osnove, ki se ugotavlja za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta.

Davčni zavezanec med davčnim obdobjem plačuje akontacijo davka. Akontacija davka je enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje. Pri zavezancih, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, se stopnja za leto, ko se predhodno davčno obdobje zaključi, in stopnja za leto, ko se začne naslednje davčno obdobje, uporabita sorazmerno glede na število mesecev poslovanja v posameznem koledarskem letu.

Akontacija davka se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih – in sicer v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 evrov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 evrov.

Davčni zavezanec, ki prične poslovati, sam izračuna akontacijo davka, ki je enaka znesku davka, izračunanega glede na višino predvidene davčne osnove davčnega obdobja, za katerega se plačuje akontacija. Obrazloženi izračun davčne osnove, višino akontacije ter obrokov akontacije davčni zavezanec predloži davčnemu organu v 8 dneh po vpisu v poslovni register. Izračun pripravi na obrazcu davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb z izpolnitvijo samo tistih postavk, ki so potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, akontacije in obrokov akontacije. Obrazloženi izračun predloži davčni zavezanec davčnemu organu ne glede na to, ali je izračunal dobiček ali izgubo.

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe davčne osnove na podlagi novega davčnega obračuna, mora zavezanec za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije. Če je višina akontacij na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo. V kolikor davčni zavezanec, ugotovi, da se davčna osnova za tekoče davčno obdobje razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno obdobje, lahko od davčnega organa zahteva spremembo višine akontacije. Davčni zavezanec vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije in priloži davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove. O zahtevi odloči davčni organ v 15 dneh. Obroki akontacije, ki dospejo v plačilo po odločitvi davčnega organa in se razlikujejo od obrokov akontacije, ki jih je zavezanec plačeval do odločitve davčnega organa, se spremenijo. Ne glede na to, pa se v primeru, ko je višina akontacije po odločitvi davčnega organa nižja, preplačila že plačanih obrokov akontacije, ki dospejo v plačilo po 30. dnevu od vložitve te zahteve, vrnejo. Pri tem velja izpostaviti, da davčni organ v kolikor v postopku davčnega nadzora ugotovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovani davčni osnovi tekočega davčnega obdobja, z odločbo določi novo višino akontacije.

Oglejte si še druge članke s področja Davčni postopek in davčna služba


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Arhiv

Zadnji članki

2019

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober