FinD - Aktualno - Do konca februarja je treba napovedati tudi dohodke od obresti
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

6.2.2019

mag. Mojca Kunšek

Do konca februarja je treba napovedati tudi dohodke od obresti

V skladu s 15. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so z dohodnino obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu in za katere ZDoh-2 ne določa, da so plačila dohodnine oproščeni. V skladu z 80. členom ZDoh-2 so tako obdavčeni tudi dohodki iz kapitala – torej obresti, dividende in kapitalski dobički.

Po 325. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) dohodnino od obresti, dividend in dohodka iz oddajanja premoženja v najem izračuna:

  1. plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja, hkrati z obračunom obresti, dividend ali dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter ga nakaže davčnemu organu najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka;
  2. davčni organ v odločbi, izdani na podlagi napovedi zavezanca, če obresti, dividende ali dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka, ali v primerih ko dohodnino od obresti, dividend ali dohodka iz oddajanja premoženja v najem ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.

Ne glede na navedeno pa dohodnino od obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic EU, ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. Pri tem velja izpostaviti, da se po 2. točki 82. člena ZDoh-2 dohodnine ne plačuje dohodnine od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled. Navedena oprostitev tako ne velja za obresti, ki so s pogodbo o transakcijskem računu za posebne skupine strank dogovorjene drugače in so po višini primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah in hranilnicah.

Prav tako pa davčni organ ugotavlja dohodnino od obresti, ki jih doseže rezident tudi od:

1. vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance;

2. dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, če:

- ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka) in

- so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se z njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi članici EU ali državi članici Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.

V skladu s 1. točko 30. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne ali upravne odločbe, niti se dohodnine ne plačuje od obresti, ki se zavezancu izplačajo iz naslova neupravičeno ali preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov v skladu s 1. točko 82. člena ZDoh-2.

Napoved za odmero dohodnine davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto in sicer bodisi elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja Finančne uprave RS (FURS) eDavki, bodisi osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, t.j. DOHKAP št. 2, ki je Priloga 7 k Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (v nadaljevanju Pravilnik).

Na podlagi te napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. V davčno osnovo se vštevajo le obresti nad 1.000 evrov, medtem ko se v napoved vpišejo vse dosežene obresti iz tega naslova. Tako se od seštevka davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, odšteje znesek 1.000 evrov, od razlike pa se izračuna in plača dohodnina po stopnji 25 %.

Napovedi za odmero dohodnine zakona ni dolžan vložiti davčni zavezanec rezident, katerega skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska 1000 evrov.

Pri tem davčni organ opozarja, da mejni znesek 1.000 evrov velja le za obresti prejete pri bankah in hranilnicah v državah članicah EU, ne pa tudi v drugih državah. To pomeni, da mora davčni zavezanec, ki prejme obresti na depozite pri bankah in hranilnicah v državah, ki niso v Evropski uniji ali obresti prejete pri drugih vrstah poslov, napovedati v celotnem znesku, četudi le ta ne presega 1.000 evrov. V tem primeru davčni zavezanec vloži napoved na obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto ____ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU), t.j. DOHKAP št. 1, ki je Priloga 6 k navedenem Pravilniku.

Ker je dohodnina davek na dohodke fizičnih oseb, je potrebno napoved na odmero dohodnine od obresti predložiti tudi za:

- mladoletne otroke – napoved vloži zakoniti zastopnik,

- umrlega davčnega zavezanca, ki je dosegel obresti in umrl pred vložitvijo navedene napovedi (torej pred 28. februarjem). Napoved v skladu s 333. členom ZDavP-2 vloži pravni naslednik v imenu pokojnega davčnega zavezanca in za račun vseh dedičev. Obresti, pridobljene na podlagi sklepa o dedovanju, davčni zavezanec - dedič ni dolžan vključiti v svojo napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU. V kolikor dedič (kateri izmed dedičev) doseže obresti na podlagi lastne pogodbe o vezavi depozita, pa mora za te obresti vložiti ločeno napoved.

Za konec velja spomniti, da v kolikor davčni zavezanec zaradi opravičljivih razlogov zamudi rok za predložitev davčne napovedi, lahko pri pristojnem davčnem organu v skladu z 62. členom ZDavP-2 vloži predlog za naknadno predložitev davčne napovedi, vendar pa mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje navedbe. Za opravičljive razloge se štejejo okoliščine, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi v predpisanem roku.

Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi mora davčni zavezanec vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev napovedi. Davčni zavezanec mora vlogi za naknadno vložitev praviloma priložiti davčno napoved.

V kolikor je davčni zavezanec zamudil rok za vložitev davčne napovedi, pa ne izpolnjuje pogojev za predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, oziroma je v napovedi, na podlagi katere je davčni organ že izdal odmerno odločbo, navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, lahko na podlagi 63. člena ZDavP-2 najpozneje do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vloži davčno napoved na podlagi samoprijave. Na podlagi 396. člena ZDavP-2 se namreč davčni zavezanec, ki predloži davčno napoved na podlagi samoprijave ne kaznuje za prekršek, če plača davek, ki je odmerjen na podlagi samoprijave. Vendar pa davčni zavezanec ne more vložiti nove samoprijave glede obveznosti, v zvezi s katerimi je samoprijavo predhodno že vložil.

Oglejte si še druge članke s področja Dohodnina


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober