Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

11.7.2018

Aleksandra Petejan

Priznavanje prihodkov s praktičnim primeru skladno s pet-stopenjskim pristopom

V skladu z MSRP 15 so prihodki od prodaje blaga pripoznani in evidentirani v računovodskih izkazih na podlagi petstopenjskega postopka.

   1. Korak: Identifikacija pogodbe

Prvi korak v postopku pripoznavanja prihodkov je identifikacija pogodbe, ki je predmet priznavanja prihodkov. Vsa spodnja merila morajo biti izpolnjena, preden lahko začnemo s postopkom pripoznavanja prodaje blaga ali storitev:

a) Odobrena pogodba (prejeto naročilo in izdan račun nakazujejo, da je pogodba vzpostavljena in potrjena);
b) Dogovorjene pravice strank (naročilo s podrobno navedenimi zahtevami in  izdan račun običajno kažejo na dogovor o pravicah obeh strank);
c) Dogovorjeni plačilni pogoji (rok plačila naveden na računu dokazuje, da so pogoji dogovorjeni);
d) Bistvena vsebina posla obstaja (zgoraj navedeni dokumenti kažejo, da obstaja komercialna snov) in
e)    Prejeto plačilo v zameno za blago je verjetno (odobritev samega prodajnega posla v skladu z notranjimi pravili podjetja nakazuje, da so izpolnjena merila verjtenosti prejetja plačila).

Če so izpolnjena zgoraj pripoznavalna sodila je hkrati izpolnjen tudi prvi korak v procesu pripoznavanja prihodkov.

   2. Korak: Opredelitev izvršitvene obveze

V drugem koraku je treba opredeliti vse v pogodbi vsebovane izvršitvene obveze. Kot samostojna izvršitvena obveza se opredeli vsaka obveza, ki je ločena od drugih obvez.  Blago ali storitev je samostojna (ločena), če sta izpolnjena oba naslednja merila:

Naslednji primer ponazarja opredelitev samostojne izvršitvene obveze (tj ali lima kupec koristi od kupljenega blaga):

Prodajalec s kupcem sklene pogodbo o prodaji zdravila skupaj z medicinskimi pripomočki. V določenih situacijah lahko prodajalec izvede dobavi v dveh različnih časovnih terminih in posledično tudi izstavi dva računa (vsakič račun spremlja dobavnico). Kupec ne more uporabljati  medicinskega pripomočka brez zdravila ali obratno. V tem primeru, čeprav sta izdana dva ločena računa, obstaja le ena izvršitvena obveznost (dostaviti zdravilo skupaj s pripomočkom). Čas dostave blaga vpliva na oceno in s tem pripoznavanje prihodkov. To pomeni, da se prihodki lahko pripoznajo, ko se oba proizvoda dostavita stranki (na primer, blago je združeno skupaj).

Bistveno je razumeti, kaj kupec pričakuje, da bo kot končni izdelek dobil.

Spodnja tabela prikazuje, katere dejavnosti se obravnavajo kot ločene izvršitvene obveznosti in katere kot samostojne:

V tem koraku so opredeljene ločene izvršitvene obveznosti z  namenom ugotoviti kdaj se pripoznajo prihodki (npr. ko se blago prenese na stranko). V naslednjem koraku (korak 3) se določi, koliko prihodkov je treba priznati.

   3. Korak: Določitev transakcijske cene

Transakcijska cena predstavlja znesek, za katerega podjetje pričakuje, da bo upravičen v zameno za prenos obljubljenega blaga na stranko, razen zneskov, zbranih v imenu tretjih oseb (npr. Prometnega davka). Končno ceno transakcije določajo naslednji dejavniki:Variabilno nadomestilo

Variabilno nadomestilo se pojavi, če znesek v pogodbi na datum podpisa ni določen in je odvisen od prihodnjih dejanj, dogodkov ali uspešnosti. Na voljo je v različnih oblikah (npr. vračila, količinski popusti, cenovni popusti, bonitete za uspešnost in druge spodbude) in jih je treba oceniti na vsak datum poročanja.

Variabilna nadomestila predstavljajo zmanjšanje dogovorjene cene in vpliva na to, koliko prihodkov je mogoče pripoznati ob začetni prodaji. V primeru kasnejših nižanj cen se ob začetni prodaji (kot nižanje prihodka) oblikuje/vkalkulira ustrezna obveznost za kasnejša nižanja (le-ta so ocenjena na podlagi pričakovanega znižanja cen).

Plačila kupcem
Storitve, ki jih zagotavljajo kupci in povezana plačila, se običajno smatra, da zmanjšajo transakcijsko ceno in posledično nižanje prihodkov od prodaje.

Pomembna komponenta financiranja
Za vse sporazume, za katere je obdobje med prenosom blaga in pričakovanim prejemom plačila manj kot eno leto, se ne šteje, da imajo pomembno sestavino financiranja. Za vse druge sporazume je treba pomen financiranja oceniti in ustrezno pripoznati še časovni vidik financiranja prodaje.

   4. Korak: Razporeditev transakcijske cene na posamezno izvršitveno obvezo

V prejšnjih korakih smo pojasnili:
- Pogodbo in pravice vseh strank,
- kaj so (ločene) izvršitvene obveze in koliko jih bilo dogovorjenih (ena ali več) ter
- transakcijsko ceno (koliko se pričakuje, da prejmemo od kupca).

V četrtem koraku je treba določiti in razporediti transakcijsko ceno (prej opredeljeno) za vsako ločeno izvršitveno obvezo. Za pogodbo z eno obvezo ni potrebna razporeditev – znano je koliko prihodkov je treba priznati.

Za pogodbo, ki ima več izvršitvenih obvez (glej priložene primere v 2. koraku - npr. popust za kupca, brezplačno blago), je za vsako ločeno obvezo potrebna razdelitev transakcijske cene.

   5. Korak: Izpolnitev izvršitvene obveze

Korak 5 obravnava časovno razporeditev pripoznanja prihodkov. Najpogostejša transakcija s stranko je neposredna prodaja izdelka v zameno za denar. Ta izvršitvena obveznost je navadno izpolnjena v določenem trenutku - npr. ko je nadzor nad blagom prenašen na stranko, kot je določeno s pogoji pošiljanja.

 

---------------------------------

Na spodnjem praktičnem primeru prikazujemo uporabo zgoraj navedenih korakov MSRP 15.

V našem primeru se podjetje (prodajalec) dogovori (korak 1 izpolnjen) s kupcem za prodajo dveh izdelkov (kupec je veledrogerist) in sicer za:

-  Izdelek X za 60 USD na kos in
-  Izdelek Y za 40 USD na kos.

Če bo kupec naročil več kot 1.000 enot izdelka X, se 100 enot podari brezplačno. V pogodbi se tako kupec in prodajalec dogovorita, za prodajo 1.000 enot izdelka X in 1.000 izdelka Y. Če se bo prodalo 1.000 enot izdelka X, bo kupec prejel skupno 1.100 enot izdelka X (korak 2: identifikacija izvršitvenih obvez)

V teh okoliščinah ob podpisu pogodbe sklepamo, da je transakcijska cena pogodbe 100.000 USD = 1000 x 60 USD + 1000 x 40 USD. Transakcijska cena (korak 3) je razporejena med spodaj opredeljenimi izvršitvenimi obvezami (v nadaljevanju PO):

Prvi dogodek po alokaciji transakcijske cene

Tekom izvajanje pogodbe je prodajalcu uspelo prodati 800 enot izdelkov X in 800 enot izdelka Y. V tem primeru je podjetje že izdalo račun v višini 80.000 USD, vključno z

  1. Izdelek X v skupnem znesku 48,000 USD

= 60 USD x 800 kosov

  1. Izdelek Y v skupnem znesku 32,000 USD 

= 40 USD x 800 kosov

Vendar zaradi prej navedene razporeditve transakcijske cen glede na posamezne izvršitvene obveze (PO) bo podjetje pripoznalo prihodke:

- V višini 75.636 USD = 54,54 USD x 800 kosov + 40 USD x 800 kosov;
- preostalih 4.364 USD se pripozna kot odloženi prihodek = (60 USD - 54.54 USD) x 800 kosov.

Pri spodnji razporeditvi transakcijske cen smo ponovno proučili verjetnost prodaje 1000 enot izdelka X. Ocenili smo, da bo kupec dosegel cilj 1000 enot in bo zato upravičen do brezplačnih 100 kosov izdelkov X. Primarna razporeditev transakcijske cene ostaja nespremenjena v primerjavi z začetno alokacijo.

Kasnejši dogodek (sprememba pogodbe)

Še v času trajanja pogodbe se podjetje odloči za dodatni 10-odstotni popust na celotno transakcijsko ceno (le-ta je bil odobren za pospešitev prodaje). Posledično nova transakcijska cena pogodbe znaša 90.000 USD (korak 4 in korak 5)

a)     Pogodba ni v celoti realizirana

V primeru, da prodajalec še ni izpolnil vseh pogodbeno dogovorjenih obveznosti in je v skladu s pogodbo potrebno še nekaj odpremit, bo podjetje ponudilo dodatno dogovorjeni popust, ko bo prodalo preostalo blago (v našem primeru 200 kosov). Dobropis za že dobavljeno / prodano blago se v tem prmeru ne izstavi (npr. 10% od 80.000 USD), temveč se le-to upošteva v okviru nove spremenjene cene, ki bo vključena pri naslednji prodaji. Naslednji račun (za preostalih 200 kosov) bo vključeval popuste za že prodane izdelke (tj. 800 kosov) in za trenutno prodane izdelke 200 kosov (t.i. »prospective approach«). V tem primeru bo račun za preostalih 200 kosov izdelka X in 200 kosov izdelka Y izdan z naslednjimi / prilagojenimi cenami:

  1. Cena za izdelek X znaša = 30 USD

= (54 USD x 1000 kosov – 48,000 USD) / 200 kosov

  1. Cena za izdelek Y znaša = 20 USD

= (36 USD x 1000 kosov – 32,000 USD) / 200 kosov

Zaradi pozneje dogovorjenega popusta in novih cen podjetje razporedi nove cene med izvšritvene obveze, ki se bodo uporabile za pripoznanje prihodke ob prodaji 200 kosov izdelka X in izdelka Y:

 

b)    Pogodba v celoti realizirana

Če so bili vsi izdelki X in Y že prodani in so bili naknadno dogovorjeni popusti, se sprememba izvede naknadno z dodelitvijo popusta že prodanim izdelkom. Popust se takoj zabeleži v mesecu, ko je bil popust odobren – predhodno pripoznani učinki v izkazu poslovnega izida se ne popravijo.

Sprememba je izračunana na sledeč način:

  1. Product X

= (60 USD x 10%) = 6 USD x 1,000 units

= 6,000 USD

  1. Product Y

= (40 USD x 10%) = 4 USD x 1,000 units

= 4,000 USD

Total

 

= 10,000 USD

V tem primeru moramo v mesecu, ko smo odobrili/ponudili popust, evidentirani tudi nižanje prihodkov (bodisi preko dobropisa ali časovnih razmejitev) v višini 10.000 USD.

Takšna retrospektivna dodelitev bi morala biti v praksi zelo redka. V skladu z MSRPji je treba transakcijsko ceno z dodatnim popustom oceniti od začetka na podlagi preteklosti in verjetnosti, da bodo popusti na koncu pogodbe.Arhiv

Zadnji članki

2019

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober