Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

12.2.2018

mag. Mojca Kunšek

S spremembo delovne zakonodaje do več spodbud in boljše urejenosti evidenc

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki velja od 21. oktobra 2017, uporablja pa se od 21. januarja 2018, uvaja vrsto sprememb, med katerimi je zagotovo tudi ta, da ne more biti brezposelna oseba tista oseba, ki je družbenik in hkrati poslovodna oseba ali ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v kapitalski družbi ali zavodu.

Pri tem velja izpostaviti, da navedeno velja le za nove statuse, saj v skladu s prehodnimi določbami družbeniki, ki so poslovodne osebe v osebnih in kapitalskih družbah, ter ustanovitelji, ki so poslovodne osebe v zavodih, ki so se do začetka veljavnosti novele ZUTD-D vključili v obvezno zavarovanje, ohranijo status zavarovancev do prenehanja pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za zavarovanje, pravice in obveznosti iz tega statusa pa uresničujejo po določbah tega zakona.

Prav tako se s spremembo 32. člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) dopolnjuje nabor spodbud za zaposlovanje, ki so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev. Z novim 3. odstavkom se uvaja tudi spodbuda za prejemnika denarnega nadomestila z nedokončano ali doseženo osnovnošolsko izobrazbo, nižjo poklicno ali srednješolsko izobrazbo, ki v času upravičenosti do denarnega nadomestila sklene delovno razmerje s polnim delovnim časom, ko mu zavod omogoča izplačevanja spodbude za zaposlovanje vse do izteka obdobja, za katerega mu je bila navedena pravica priznana, vendar največ še 12 mesecev po zaposlitvi in v višini 20 odstotkov od zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila, pod pogojem ohranitve zaposlitve za polni delovni čas za celotno obdobje. Upravičenost do te spodbude preneha s prenehanjem delovnega razmerja ter ne vpliva na možnost in pogoje morebitnega ponovnega uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila. Navedeno pa ne velja za udeležence javnih del in prejemnike denarnega nadomestila, ki so v okviru srednješolskega izobraževanja pridobil izobrazbo za deficitaren poklic, ki te spodbude ne morejo uveljavljati.

V skladu z določbami 58. člena ZUTD lahko pridobi brezposelna oseba, ki je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj devet mesecev, naslednje pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti:

  • pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti;
  • pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja;
  • pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Pri tem ZUTD ne spreminja dobe izplačila denarnega nadomestila glede na obdobje plačila prispevkov, pač pa s spremembo 62. člena ZUTD zaostruje prejemanje denarnega nadomestila, v primeru, da se delavec ki mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, delodajalec pa mu ni ponudil sklenitve nove pogodbe o v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi osebno ali po elektronski poti, ne prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve. V tem primeru se mu denarno nadomestilo prve tri mesece izplačuje v višini 60 odstotkov od osnove, vendar ne manj kot 350 evrov in ne več kot 892,50 evra. Navedeno velja tudi, če delavec kljub pravočasni prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve, neupravičeno ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom.

Znižanje denarnega nadomestila pa se ne izvede, če delodajalec delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni obvestil ali ga je napačno obvestil o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Še vedno velja, da se delodajalcu za čas trajanja odsotnosti z dela delavca, ki je v odpovednem roku po ZDR-1, zaradi njegovega vključevanja v ukrepe zaposlovanja, kot nadomestilo stroška bruto plače, izplačane delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela, izplača znesek v višini nadomestila plače iz tretjega odstavka 97. člena ZDR-1. Navedeno delodajalcu pripada tudi, če se delavec kljub odobreni odsotnosti z dela ne prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve ali če ne izpolnjuje obveznosti, dogovorjenih z zaposlitvenim načrtom. Če se delavec po izteku odpovednega roka ne prijavi v evidenco brezposelnih oseb in ne uveljavlja pravice do denarnega nadomestila, se izplačilo nadomestila plače delodajalcu prizna na podlagi njegovega zahtevka, če ga vloži najkasneje do izteka treh mesecev po prenehanju delovnega razmerja delavca.

Prav tako so nove tudi omejitve pri prejemanju denarnega nadomestila brezposelne osebe po novem 65.a členu ZUTD, ko se v primeru, da odkloni vključitev v program aktivnega iskalca zaposlitve (v nadaljevanju APZ) ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ, denarno nadomestilo do njegovega izteka z dnem nastanka razloga iz navedenih določb zniža za 30 odstotkov zadnjega izplačanega zneska, vendar ne na manj kot 350 evrov.

Nova pa so tudi pravila vročitve Odločbe o pravici do denarnega nadomestila, ki se zavarovancu odslej vroča z dostavo v hišni predalčnik in je opravljena petnajsti dan od dneva odpreme, ki se označi na odločbi. Če zavarovanec po odpremi odločbe zavodu v dveh mesecih sporoči, da odločbe v hišni predalčnik ni prejel, je domneva vročitve odpravljena in se vročitev opravi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Še vedno velja, da pritožba zoper odločbo o pravici do denarnega nadomestila ne zadrži izvršitve, o pritožbah zoper odločbe zavoda pa odloča ministrstvo, pristojno za delo. Pri tem lahko sodno varstvo zavarovanec oziroma druga brezposelna oseba uveljavi v roku 30 dni od vročitve odločbe, izdane na drugi stopnji pri sodišču, pristojnem za socialne spore.

V skladu s 140. členom ZUTD ima zavod po novem pravico zahtevati vračilo denarnega nadomestila tudi od osebe, vključene v ukrep APZ, če gre za neupravičeno porabljena sredstva za izvajanje ukrepa po pogodbi o vključitvi v program. Oseba mora sredstva vrniti v roku, določenem v pogodbi o vključitvi v program, po poteku tega roka pa se obračunajo zakonite zamudne obresti.

S spremembo 122. člena ZUTD  se ureja tudi evidenca dijakov in študentov, ki opravljajo občasno in začasno delo študentov in dijakov, ki jo bo vodila Študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju ŠOS) kot javno pooblastilo. Na podlagi podatkov iz te evidence ŠOS vzdržuje informacijski sistem osebnih elektronskih naborov znanj, izkušenj in kompetenc, ki se pridobijo z opravljanjem občasnega in začasnega dela študentov in dijakov, zaradi izvajanja nadzora, spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih zagotavljanja dela, za razvoj storitev in ukrepov za mlade ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene. Pri tem novi 123.a člen ZUTD določa obseg in nabor podatkov evidence, glede na vrsto podatkov pa se le-ti hranijo 15 let do 20 let.


Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?
Arhiv

Zadnji članki

2019

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober