Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

5.12.2017

mag. Darinka Kamenšek

Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP

Pri poslovanju podjetja nastajajo vsakodnevni poslovni dogodki in so že rutina glede evidentiranja in poslovni dogodki, ki se le občasno pojavijo v podjetju in moramo o njihovi vsebini in posledicah razmisliti. Več o tem boste lahko izvedeli danes, če se prijavite na  razpisan spletni seminar: Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP.

Običajno so ravno dolgoročna sredstva tista, kjer nastajajo poslovni dogodki občasno, saj že samo ime pove, da imamo opravka z sredstvi, ki so dalj časa v podjetju. Dolgoročna sredstva v bilanci so neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena dolgoročna sredstva, naložbene nepremičnine in finančne naložbe.

Gospodarske družbe so dolžne voditi poslovne knjige v skladu s 54. členim ZGD-1 in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS) ali Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), če zakon ne določa drugače.

Nadalje isti člen zakona v tretjem odstavku določa, da se morajo poslovne knjige  voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva, če zakon ne določa drugače. Vse družbe morajo pri vodenju poslovnih knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja mora Slovenski inštitut za revizijo kontni okvir objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. Kontni okvir določa razrede kontov od 0 do 9 in skupine kontov od 00 do 99.

V trenutku nastajanja tega prispevka je veljaven PRIPOROČENI ENOTNI KONTNI NAČRT, ki ga je sprejel Slovenki Inštitut za revizijo v decembru 2015 in je bil prilagojen na spremenjene SRS 2016. Tudi če družbe računovodijo po MSRP uporabljajo ta priporočen kontni načrt, saj določbe ZGD-ja govorijo, da le tega uporabljajo vse družbe na glede na to po katerih standardih računovodijo.

Prav tako smo dolžni voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega računovodstva, ki pomeni, da vsak poslovni dogodek pusti posledico vsaj na dveh postavkah. Z drugimi besedami lahko tudi rečemo da vsak poslovni dogodek pusti posledico na ta način v postavkah v bilanci stanja, da je le ta ves čas uravnotežena (sredstva = obveznostim).

Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev

V tem prispevku bomo v nadaljevanju predstavili manj pogoste poslovne dogodke za vsako kategorijo dolgoročnega sredstva.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi je zagotovo tak poslovni dogodek, ki je povezan s stroški razvoja. Ta e pojavljajo le v nekaterih podjetjih, ki so razvojno naravnana in imajo tudi lastne kader in sredstva, da lahko to dejavnost razvoja tudi izpeljejo. Kdaj in na kak način smemo lastne stroške razvoja pripoznati podjetje v svojih računovodskih izkazih obravnava SRS 2 na sledeč način:

2.12. V organizaciji nastali stroški razvijanja se pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo, če se lahko dokažejo:

a) izvedljivost strokovnega dokončanja projekta, tako da bo na voljo za uporabo ali prodajo;

b) namen dokončati projekt in ga uporabljati ali prodati;

c) zmožnost uporabljati ali prodati projekt;

č) verjetnost gospodarskih koristi projekta, med drugim obstoj trga za učinke projekta ali za sam projekt, ali če se bo projekt uporabljal v organizaciji, njegova koristnost;

d) razpoložljivost tehničnih, finančnih in drugih dejavnikov za dokončanje razvijanja in za uporabo ali prodajo projekta;

e) sposobnost zanesljivo izmeriti stroške, ki se pripisujejo neopredmetenemu sredstvu med njegovim razvijanjem.

Za ta namen podjetje običajno oblikuje elaborat v katerem se opredeli do vseh točk zahtev standarda. V računovodstvu pa bomo evidentirali poslovne dogodke na spodaj prikazan način.

 

Odloženi stroški razvoja, ki so nastali v podjetju

SRS 2

 

Podjetje je razvilo nov proizvod in pri razvoju le tega so sodelovali tako zunanji izvajalci kot tudi lastni zaposleni. Strošek zunanjega izvajalca je znašal 6.100 EUR (od tega DDV 1.100 EUR). Stroški plač zaposlenih v razvojen oddelku so znašali 8.790,00 EUR. Pri razvoju pa je bil porabljen tudi material v skupni vrednosti 2.850 EUR. Stroški amortizacije opreme, ki je sodelovala pri razvoju pa je znašala 1.730 EUR.

 
                     
   

002 - Odloženi stroški razvijanja

     

220 - Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

   
 

1

         5.000,00  

       

 

             6.100,00  

1

 
 

6

       13.370,00  

       

 

     
                     
                     
                     
                     
   

160 - Kratkoročne terjatve za odbitni DDV

     

470 - Plače zaposlencev

   
 

1

         1.100,00  

     

2

           8.790,00  

     
                     
                     
                     
                   
   

250 - Kratkoročne obveznosti za vračunane in neobračunane plače

     

400 - Stroški materiala

   
 

2

         8.790,00  

     

3

           2.850,00  

     
                     
                     
                     
   

310 - Zaloge surovin in materiala v skladišču

     

432 - Amortizacija opreme in nadomestnih delov

   
   

 

           2.850,00  

3

 

4

           1.730,00  

     
                     
                     
                     
                     
   

050 - Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja

     

701 - Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev

   
   

 

           1.730,00  

4

 

5

        13.370,00  

     
                     
                     
                     
             

 

     
   

491 - Prenos stroškov neposredno v odhodke

     

79 - Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

   
   

 

         13.370,00  

5

   

 

           13.370,00  

6

 
                     
                     
                     
                     

Poslovni dogodki:

               

1

Evidentiranje prejetega računa s strani zunanjega izvajalca razvojnih storitev

 

2

Evidentiranje plač zaposlenih v razvoju

 

3

Evidentiranje porabe materiala

 

4

Obračun amortizacije

 

5

Evidentiranje prenosa stroškov med odhodke

 

6

Evidentiranje stroškov razvoja v podjetju

 
 

DE = denarna enota

 

 

Nakup zgradbe in evidentiranje po sestavnih delih

SRS 1

 

Družba je izvedla nakup zgradbe, katere nabavna vrednost znaša 250.000 EUR. Ocenjena življenjska doba znaša 50 let, pri tem pa se zaveda, da bo morala zamenjati streho po preteku 30 let in menjati elektro in vodne inštalacije čez 25 let. Z pomočjo ocenjevalca vrednosti nepremičnin ugotovi, da je v nabavni vrednosti zgradbe za 60.000 EUR strehe in za 35.000 EUR elektro in vodnih inštalacij. Sestavne dele razdeli v različne amortizacijske skupine in pripravi obračun za prvih 25 let in drug obračun za naslednjih pet let, kot prikazujemo spodaj

 
   

021 - Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti

     

220 - Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

   
 

1

    250.000,00  

         35.000,00  

3

   

 

        250.000,00  

1

 
 

4

       45.000,00  

         60.000,00  

6

     

           45.000,00  

2

 
 

7

       62.000,00  

         

           62.000,00  

7

 
                     
                     
   

 Priporoča se analitična evidenca v registru OS

           
   

431 - Amortizacija zgradb

     

035 - Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja

   
 

2

       77.500,00  

     

3

        35.000,00  

        157.500,00  

2

 
 

2

       35.000,00  

     

6

        60.000,00  

           33.500,00  

5

 
 

2

       45.000,00  

               
 

5

       15.500,00  

               
 

5

         9.000,00  

               
 

5

         9.000,00  

               

Poslovni dogodki:

               

1

Evidentiranje nakupa zgradbe

 

2

Obračun amortizacije za prvih 25 let

 

3

Odprava pripoznanega nadomeščenega sestavnega dela inštalacije

 

4

Nakup in pripoznava novih inštalacij

 

5

Obračun amortizacije za naslednjih 5 let

 

6

Odprava pripoznanega sestavnega dela strehe

 

7

Nakup in pripoznava nove strehe

 
 

Obračun amortizacije od 1. do 25. leta

           
 

Zap. Št.

Sredstvo

Amortizacijska osnova

Amortizacijska stopnja

letna amortizacija

Amortizacija za 25 let

   
 

1.

Zgradba

155.000,00

0,02

3.100,00

77.500,00

   
 

2.

inštalacije

35.000,00

0,04

1.400,00

35.000,00

   
 

3.

streha

60.000,00

0,03

1.800,00

45.000,00

   
 

4.

skupaj

250.000,00

 

6.300,00

157.500,00

   
 

Obračun amortizacije od 26. do 30. leta

           
 

Zap.št.

Sredstvo

Amortizacijska osnova

Amortizacijska stopnja

letna amortizacija

Amortizacija za 25 let

   
 

1.

Zgradba

155.000,00

0,02

3.100,00

15.500,00

   
 

2.

inštalacije

45.000,00

0,04

1.800,00

9.000,00

   
 

3.

streha

60.000,00

0,03

1.800,00

9.000,00

   
 

4.

skupaj

260.000,00

 

6.700,00

33.500,00

   
     
 

DE = denarna enota

 

 

Opredmetena osnovna sredstva

Pri opredmetenih osnovnih sredstvih se nam je zdel poslovni dogodek, ki se nanaša na evidentiranje osnovnega sredstva na sestavne dele, dokaj redek in pojavlja se veliko dilem kako ga uporabiti. Standarda določa, da:

če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pomembna, se razporedi na njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe, pomembne v razmerju do celotne nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, se obravnava vsak del posebej,

V nadaljevanju je prikazan eden izmed možnih načinov take razdelitve na sestavne dele.

Naložbene nepremičnine

V praksi se najpogosteje srečujemo s primerom, da nepremičnine, ki smo jo prvotno uporabljali za opravljanje svoje osnovne dejavnosti ne potrebujemo več in jo damo v najem. S tem postane takšna nepremičnina naložbena nepremičnina. V nadaljevanju prikazujemo primer Prenosa nepremičnine iz osnovnega sredstva na naložbene nepremičnine in hkrati se je ob temu prenosu še spremenila metoda vrednotenja. Prej je družba to nepremičnino vrednotila po nabavni vrednosti, sedaj pa jo želi vrednotiti po pošteni vrednosti.

 

Prenos nepremičnine iz osnovnega sredstva na naložbene nepremičnine, ki se obravnavajo po modelu poštene vrednosti

SRS 6

 

Družba je glede na to, da nepremičnine, ki jo ima med osnovnimi sredstvi ne potrebuje za svoje opravljanje dejavnosti prenesla med naložbene nepremičnine. Nepremičnino je vodila po modelu nabavne vrednosti in model namerava spremeniti ob prenosu, tako da bo sedaj uporabila model poštene vrednosti. Na omenjeni nepremičnini je družba v preteklosti opravila tudi slabitev, kar je vidno iz začetnih stanj spodaj na kontih.

 
                     
   

020 - Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti

     

021 - Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti

   
 

Sa

       80.000,00  

         80.000,00  

2

 

Sa

      150.000,00  

        150.000,00  

2

 
             

 

     
             

 

     
                     
                     
   

035 - Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja

     

031 - Oslabitev vrednosti zemljišč

   
 

2

       70.000,00  

         70.000,00  

Sa

 

1

           6.000,00  

           10.000,00  

Sa

 
           

2

           4.000,00  

     
                     
                     
                   
   

039 - Oslabitev vrednosti zgradb

     

769 - Prevrednotovalni poslovni prihodki

   
 

1

         9.000,00  

         15.000,00  

Sa

   

 

           15.000,00  

1

 
 

2

         6.000,00  

               
                     
   

011 - Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti

           
 

2

    150.000,00  

       

 

     
                     
                     
                     

Poslovni dogodki:

               

1

Pripoznana razlika med pošteno in knjigovodsko vrednostjo

 

2

Prenos s kontov osnovnih sredstev na konte naložbenih nepremičnin

 
 

 

Ugotovitev knjigovodske vrednosti ob prenosu

 

Vrednosti

     
 

Konti nabavne vrednosti

                                      230.000,00  

     
 

Konti popravkov vrednosti - amortizacija

                                        70.000,00  

     
 

Konti oslabitev vrednosti

                                        25.000,00  

     
 

Knjigovodska vrednost pred prenosom

                                      135.000,00  

     
 

Poštena vrednost nepremičnine

                                      150.000,00  

     
 

Razlika med pošteno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo

                                        15.000,00  

0,6

   
                     
     
 

DE = denarna enota

 

Finančne naložbe

Pri finančnih naložbah se pojavlja veliko zapletenih poslovnih dogodkov, ker je to ekonomska kategorija, ki se redkeje pojavlja pri poslovanju. Za predstavitev v tem prispevku smo izbrali primer, ko pride do ustanovitve nove družbe in se kapital v tej družbi delno zagotovi v denarju in delno z stvarnim vložkom. Knjižbe v nadaljevanju so prikazane tako na strani ustanovitelja, kot na strani novoustanovljene družbe.

 

Naložba v delež družbe z omejeno odgovornostjo - različica 2

SRS 3

 

Družba A je edina ustanoviteljica družbe B. Osnovni kapital bo zagotovila delno v denarju in delno s stvarnimi vložki. Podatki so enaki kot pri zgledu različica 1, razlika je le v izbrani računovodski usmeritvi, ki jo uporablja družba A. Zemljišča vrednoti po modelu prevrednotenja in poštena vrednost znaša 18.000 EUR in je tako oblikovala 3.000 EUR revalorizacijske rezerve.

 
                     
   

060 - Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže družb v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti

     

110 - Denarna sredstva na računih, razen deviznih

   
 

1

         7.500,00  

       

 

             7.500,00  

1

 
 

2

       15.000,00  

       

 

     
 

3

         5.000,00  

               
                     
   

020 - Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti

     

040 - Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti

   
 

Sal

       18.000,00  

         18.000,00  

2

 

Sal

        50.000,00  

           50.000,00  

3

 
                     
                     
                     
                     
   

050 - Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja

     

950 - Presežek iz prevrednotenja zemljišč

   
 

3

       45.000,00  

         45.000,00  

Sal

 

2

           3.000,00  

             3.000,00  

Sal

 
                     
                     
                     
   

 Knjiženje v družbi B

     

 

   
   

901 - Osnovni kapital - kapitalski deleži ali kapitalska vloga

     

110 - Denarna sredstva na računih, razen deviznih

   
   

 

           7.500,00  

4

 

4

           7.500,00  

     
                     
                     
   

020 - Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti

     

040 - Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti

   
 

4

       15.000,00  

     

4

           5.000,00  

     
                     
                     
                     
             

 

     
   

910 - Vplačila nad najmanjšimi emisijskimi zneski delnic oziroma deležev (vplačani presežek kapitala)

     

 

   
   

 

         20.000,00  

4

   

 

     
                     
                     
                     

Poslovni dogodki:

               

1

Vplačilo osnovnega kapitala v denarju

 

2

Izročitev stvarnega vložka v obliki zemljišča po pošteni vrednosti

 

3

Izročitev stvarnega vložka v obliki opreme po knjigovodski vrednosti

 

4

Knjiženje ustanovitve v družbi B

 
 

 

                 

Zaključek

Vsi zgoraj prikazani poslovni dogodki se zgodijo v enaki vsebini, ne glede na to ali računovodimo po SRS ali po MSRP. V pripravljenih knjižbah so samo drugačna sklicevanja na strokovne standarde. Samo knjiženje poslovnih dogodkov se ne razlikuje glede na to katere standarde uporabljamo. Razlike so samo lahko v vsebinsko drugačni obravnavi posameznih postavk. Do 1.1.2016, ko so se SRS spremenili je veljajo, da so bili SRS strokovno usklajeni z MSRP. Sedaj pa SRS ne bodo več sledili spremembam v MSRP in bo prihajalo do več razlik v evidentiranju posameznih poslovnih dogodkov. Prve take razlike bomo opazili 1.1.2018 ko začneta veljati MSRP 9 – Finančni inštrumenti in MRSP 15 - Prihodki. Več o teh razlikah bomo obravnavali v ločenem prispevku.

Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik? 

Arhiv

Zadnji članki

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober