FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.7. Letno poročilo in poslovni načrt > FRPC
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.7. Letno poročilo in poslovni načrt

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Naslovnica

Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze

FinD-INFO članki, 17.12.2012

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.12.2012Pri izdelavi letošnjih letnih računovodskih izkazov, bo potrebno upoštevati tudi vpliv novembrskih poplav na izgubljene poslovne priložnosti ali ogrožanje obstoja podjetja.
Naslovnica

Vpliv izrednih dogodkov na poslovni izid (na primeru NLB)

FinD-INFO članki, 5.9.2012

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 05.09.2012Ker sta bila v juliju dva prispevka namenjena računovodskim rešitvam v medletnih poročilih
Naslovnica

Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem

Pravna praksa, št. 12, 29.3.2012

Letno poročilo in poslovni načrt

dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 12/2012Razprave o učinkovitosti delovanja nadzornega sveta so stare toliko kot nadzorni svet sam. Nanjo vpliva več vrst dejavnikov, med njimi prav gotovo tudi neodvisnost, ki je v zadnjem času še posebej v ospredju razprav, tako na domači kot tudi mednarodni ravni. Pri nas se razprave o neodvisnosti osredotočajo predvsem na neodvisnost personalne sestave nadzornega sveta, pri tem pa se pozablja, da je enako pomembna tudi neodvisnost informacij, potrebnih za izvrševanje nadzorne funkcije. V zakonu so neodvisne informacije urejene le delno, zunaj tega okvira pa je ovira za njihovo razširitev načelo ločenosti funkcij vodenja in nadzora, na kateri temelji dvotirni model upravljanja. Gre za vprašanje, ali in koliko izključitev iz vodenja poslov povleče za sabo tudi izključitev možnosti neodvisnih informacij, to je zlasti informacij, ki jih nadzorni svet ali njegove komisije pridobivajo od zaposlenih v podjetju, mimo uprave.
Naslovnica

Sestavljanje izjav o upravljanju v letnem poročilu po ZGD-1 in kodeksih o upravljanju

Podjetje in delo, št. 6-7, 10.10.2011

Letno poročilo in poslovni načrt

Nina-K Cankar, Podjetje in delo, 6-7/2011Povzetek Avtorica obravnava institut izjave o upravljanju po ZGD-1, Kodeksu upravljanja javnih delniških družb in Kodeksu o upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države. Podrobno so predstavljeni vsebina in način objave izjave o upravljanju ter njen razvoj in pomen v slovenskem prostoru
Naslovnica

Pravne in strokovne podlage za sestavitev poslovnega poročila za leto 2010

FinD-INFO članki, 16.3.2011

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 16.03.2011PovzetekV skladu z ZGD-1 je letno poročilo majhnih družbe (tistih, ki niso zavezane reviziji) sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in priloge s pojasnili - torej ga sestavlja samo računovodsko poročilo. Ostale družbe pa morajo za popolno računovodsko poročilo sestaviti še izkaz den...
Naslovnica

Poročilo o obvladovanju tveganj je odraz odgovornega ravnanja poslovodstva in nadzornega organa

FinD-INFO članki, 9.3.2011

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 09.03.2011Pri izdelavi letnega poročilo je potrebno vedeti, da poročilo o obvladovanje tveganj ni le zahteva predpisov, temveč je še posebno v kriznih razmerah nuja vsakodnevnega poslovanja in ga je potrebno vključiti tako v letno poročilo kot v poslovni načrt.Poročanje o tveganjih je opredeljeno v 70. členu ...
Naslovnica

Pri letošnjem letnem poročilu bo potrebno upoštevati spremembe SRS in navodil za poročanje

FinD-INFO članki, 17.2.2011

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.02.2011Čeprav se v teh dneh že zaključuje izdelava računovodskih izkazov in je izdelava letnega poročila v polnem zamahu, je potrebno opozoriti na spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006), ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 1/2010 in naknadno še v Uradnem listu RS, št. 90/2010, u...
Naslovnica

Do 28. februarja morajo proračunski uporabniki in nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava predložiti letno poročilo

FinD-INFO članki, 16.2.2011

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 16.02.2011Pravne osebe javnega prava pri vodenju svojih poslovnih knjig uporabljajo določbe Zakona o računovodstvu (ZR) in podzakonskih predpisov, ki natančneje določajo pravila vodenja poslovnih knjig, izdelave in predložitve letnega poročila.Pri vodenju poslovnih knjig pravne osebe sledijo Pravilniku o enot...
Naslovnica

SODELOVANJE NADZORNEGA SVETA PRI POTRJEVANJU LETNEGA GOSPODARSKEGA NAČRTA

Podjetje in delo, št. 8, 15.12.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2010Uprava gospodarske družbe X, d. d., je pripravila letni gospodarski načrt za poslovno leto 2009. Ta je tudi po opravljeni strokovni analizi in revizorskemu poročilu s strani pooblaščenega revizorja, državnega notranjega revizorja in pooblaščenega ocenjevalca podjetij izdelan skladno z zahtevanimi načeli in standardi ter je najboljši ekonomsko možen in torej realen načrt predvidenih prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida, ki ga je mogoče doseči glede na obstoječe objektivne parametre ekonomskih dejavnikov, ki pogojujejo letošnje poslovanje družbe.
Naslovnica

Zdravo poslovodenje se odraža tudi v poslovnem načrtu

FinD-INFO članki, 2.11.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 02.11.2010Prihaja čas načrtovanja poslovanja v naslednjem letu, torej čas, ko podjetja analizirajo poslovanje v tekočem letu in planirajo poslovanje v naslednjem letu.Pristopi k izdelavi poslovnega načrta so različni glede na:- namen izdelave poslovnega načrta,- velikost podjetja.Če podjetje pristopi k izdela...
Naslovnica

Dober poslovni načrt je temelj za realizacijo vaše podjetniške ideje

FinD-INFO članki, 2.11.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 02.11.2010Podjetniki pravijo, da imajo idej vedno dovolj, le investitorje je težko prepričati v verjetnost uspeha predvidenega posla. Ključ do uspeha tako ne leži le v ideji, temveč tudi v sposobnosti podjetnika, da pridobi potrebna zagonska sredstva, kot tudi v realizaciji predvidenega poslovnega načrta v pr...
Naslovnica

OPOZORILO ZA DOBRO PRAKSO GLEDE RAZKRITIJ PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V LETNIH POROČILIH

Podjetje in delo, št. 5, 20.8.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

Avtor ni naveden, Podjetje in delo, 5/2010Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) je na 4. redni seji 9. marca 2010 med drugim obravnaval tudi način revidiranja formalno dolgoročnega dolga s kratkoročno vsebino in revizorjeve obveznosti v povezavi z dodatnimi razkritji prejemkov članov vodenja in nadzora na podlagi 294. člena zakona, ki ureja gospodarske družbe. Na podlagi sklepov, ki jih je sprejel Revizijski svet, opozarja Inštitut revizijske družbe in pooblaščene revizorje na naslednja določila predpisov, ki so jim zavezani slediti pri revidiranju računovodskih izkazov:
Naslovnica

Letno poročilo mora biti pravilno in plačano

FinD-INFO članki, 12.8.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 12.08.2010V skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je potrebno revidirana ter konsolidirana letna poročila skupaj z revizorjevim poročilom za potrebe javne objave predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Sk...
Naslovnica

Čas je za medletno poročanje javnih družb

FinD-INFO članki, 18.5.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 18.05.2010V skladu s 23. členom Pravil borze morajo izdajatelji, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu - torej javne družbe, razkrivati nadzorovane informacije, kamor štejejo naslednje informacije: zakonsko zahtevane informacije po Zakonu o trgu vrednostnih papirjev (ZTFI); podatke...
Naslovnica

Revizijske družbe morajo svoje letno poročilo izdelati do konca maja

FinD-INFO članki, 12.4.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 12.04.2010V skladu s 77. členom Zakona o revidiranju (ZRev-2) mora revizijska družba enkrat letno do konca meseca maja tekočega leta sporočiti Inštitutu za revizijo in Agenciji za nadzor nad revidiranjem podatke o vseh izvajanih aktivnostih, zaposlenih in spremembah, ki zajemajo stanje na dan 15. maja tekočeg...
Naslovnica

Izjava o upravljanju je obvezni del letnega poročila javnih družb

FinD-INFO članki, 16.3.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 16.03.2010Odraz gospodarske krize in finančnih zlomov so dodatne zahteve po transparentnosti poslovanja gospodarskih družb, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. V skladu z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih o gospodarskih družbah (ZGD-1) so bile postavljene tudi večje zahte...
Naslovnica

Revizor lahko izdelavo mnenja tudi zavrne

FinD-INFO članki, 16.3.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 16.03.2010Revizorjevo mnenje je sestavni del letnega poročila in je odraz poslovanja družbe v skladu s predpisi in standardi. V skladu z 57. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora revizor pregledati letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih dr...
Naslovnica

Letno poročilo morajo oddati tudi družbe, društva in podjetniki nad katerimi se je začel stečajni postopek

FinD-INFO članki, 8.3.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 08.03.2010Prihaja čas, ko bodo morali vsi gospodarski subjekti oddati svoje letno poročilo. Pri oddaji letnega poročila morajo pravni subjekti slediti določilom 58. in 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). V kakšnem obsegu izpolniti zahteve ZGD-1 pa je odvisno od velikosti družbe, ki jo določa 55....
Naslovnica

Ste zavezanci za konsolidacijo - da ali ne

FinD-INFO članki, 25.2.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 25.02.2010Obveznost in pravila izdelave konsolidiranega letnega poročila določa 56. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Tako mora družba, ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje (podrejene družbe), pripraviti tudi konsolidirano letno poročilo, če je nadrejena ...
Naslovnica

Pristojnosti revizijskih komisij, revizorja in nadzornega sveta pri sprejemanju letnega poročila

FinD-INFO članki, 17.2.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.02.2010Prihaja čas potrjevanja letnih poročil, ki bolj kot kdajkoli prej pod drobnogledom nadzornih svetov, revizorskih komisij, revizorjev in lastnikov. V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dob...
Naslovnica

Kako bomo letos oddali letno poročilo

FinD-INFO članki, 17.2.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 17.02.2010Temelje izdelave letnega poročila najdemo v določbi 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskeg...
Naslovnica

Kvaliteta dobrega letnega poročila se meri v pravih razkritjih

FinD-INFO članki, 22.1.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 22.01.2010Gospodarske družbe in podjetniki morajo izdelati letno poročilo do konca marca. Kljub temu pa je potrebno izdelavo dobrega letnega poročila pravočasno planirati in organizirati, da je pravočasno nared tako za revizorje kot tudi za nadzorne organe in javnost.Izkušnje tekmovanja za najboljše letno por...
Naslovnica

Izkaz vseobsegajočega donosa bo odslej sestavni del letnega poročila

FinD-INFO članki, 15.1.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 15.01.2010Vsa podjetja, ki uporabljajo mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) in so zavezana reviziji bodo morala že za leto 2009 poročati tudi o drugem vseobsegajočem donosu. Podjetja, ki uporabljajo slovenske računovodske standarde (SRS) in so zavezana reviziji, pa bodo izkaz vseobsegajočega d...
Naslovnica

Izkaz gibanja kapitala po novem

FinD-INFO članki, 15.1.2010

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 15.01.2010Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.Izkaz gibanja kapitala je lahko sestavljen tako, da prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanc...
Naslovnica

Letna poročila pri statusnih preoblikovanjih kapitalskih družb

FinD-INFO članki, 8.9.2009

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 08.09.2009Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri pripravi letnih poročil pri statusnih preoblikovanjih kapitalskih družb? Odgovor:Odgovor na to vprašanje najdemo v 68. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kjer je določeno, da mora prevzeta ali prenosna družba pripraviti zaključno poročilo po stanju ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

< VsiFinančno-računovodski in poslovni nasvet...(47)

Datum objave

2012(3) 2011(5) 2010(16) 2009(12)
2008(4) 2007(6) 2006(1)