FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.2. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.2. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Naslovnica

Priznavanje prihodkov s praktičnim primeru skladno s pet-stopenjskim pristopom

FinD-INFO članki, 3.8.2018

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 03.08.2018V skladu z MSRP 15 so prihodki od prodaje blaga pripoznani in evidentirani v računovodskih izkazih na podlagi petstopenjskega postopka:
Naslovnica

Finančne instrumente je potrebno od 1. januarja 2018 izkazovati po MSRP 9

FinD-INFO članki, 8.1.2018

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 08.01.2018Od 1. januarja 2018 morajo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja upoštevati nova MSRP 9 in MSRP 15.
Naslovnica

Bilančnopravni vidiki odprave pripoznanja finančnega instrumenta po MSRP 9 glede na določbe ZGD-1 o oblikovanju bilančnega dobička

Podjetje in delo, št. 1, 1.1.2018

Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2018S 1. januarjem 2018 je začel veljati novi Mednarodni standard računovodskega poročanja 9 - Finančni instrumenti, ki daje glede vrednotenja (vseh) finančnih instrumentov načeloma dve možnosti, tj. da podjetje finančne instrumente razvrsti kot pozneje merjene po odplačni vrednosti, po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ali po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. Posebej za naložbe v kapitalske instrumente pa daje možnost, da se poznejše spremembe poštene vrednosti naložbe v kapitalski instrument predstavi v drugem vseobsegajočem donosu, točka 5.7.5:
Naslovnica

Z novim letom se bodo prihodki od pogodb evidentirali po MSRP 15

FinD-INFO članki, 28.12.2017

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2017Od 1. januarja 2018 bodo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) morali upoštevati nov MSRP 9 in MSRP 15.
Naslovnica

Blagovna znamka

FinD-INFO članki, 4.5.2017

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 04.05.2017Z nakupom družbe smo kupili tudi blagovno znamko, ki jo imamo med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi in jo amortiziramo. Zanima nas, kako povečevati oziroma ohranjati vrednost blagovne znamke, t.j. kdaj gre oglaševanje v strošek oziroma v vlaganje v blagovno znamko.
Naslovnica

Kaj prinaša nov mednarodni računovodski standard - MSRP 15?

FinD-INFO članki, 26.1.2017

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 26.01.2017Nova pravila za obravnavanje ekonomskih učinkov iz pogodb s kupci bodo vplivana na pripoznavanje, merjenje in izkazovanje prihodkov od prodaje blaga in storitev v izkazu poslovnega izida in razkrivanja le teh v letnih poročilih podjetij.
Naslovnica

Konsolidirana letna poročila 2016 bo potrebno pripraviti skladno z MSRP

FinD-INFO članki, 21.10.2016

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 21.10.2016Z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l), je zakonodajalec v slovenski pravni red implementiral določbe Direktive Sveta 2013/34/ EU, s katero se (v 56. členu ZGD-1) spreminja nabor družb, ki bodo morale za poslovno leto 2016 pripraviti konsolidirane letna...
Naslovnica

Kako se pripraviti na prvo poročanje po MSRP

FinD-INFO članki, 21.10.2016

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 21.10.2016Skladno s prenovljenim ZGD-1l morajo podjetja od 1.1.2016 za potrebe izvedbe konsolidiranih računovodskih izkazov obvezno uporabiti MSRP.
Naslovnica

Obvezna uporaba MSRP za konsolidirane izkaze

FinD-INFO članki, 8.8.2016

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 08.08.2016Skladno z zahtevami ZGD-1 (10.odstavek 54.člen ZGD-1) morajo skupine, katere so v letu 2016 zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, le-to izvesti v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP).
Naslovnica

Računovodska usmeritev, ocena ali napaka?

FinD-INFO članki, 18.1.2016

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 18.01.2016Ni ga podjetja, ki ne bi bilo v situaciji izvesti določene spremembe v svojih računovodskih evidencah in posledično v računovodskih izkazih. V večini primerov so spremembe majhne, tako da ne povzročajo dodatnih skrbi ali preglavic. Včasih pa se zgodi, da lahko določene spremembe pomembno vplivajo...
Naslovnica

Vse družbe zavezane konsolidaciji bodo odslej morale uporabljati mednarodne računovodske standarde

FinD-INFO članki, 12.6.2015

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 12.06.2015Po noveli ZGD-1I, ki naj bi bila sprejeta v juliju in se bo uporabljala od 1. januarja 2016 dalje, bo prenesena v slovenski pravni red računovodska direktiva oz. Direktive 2013/34/EU, ki ne bo prinesla le spremembe v velikostnih razredih družb in vrednotenju računovodskih postavk, temveč tudi spremembe...
Naslovnica

Kako bo sprejetje MSRP 15 vplivalo na vaše podjetje?

FinD-INFO članki, 15.5.2015

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 15.05.2015Zakaj je bilo potrebno spremeniti pravila glede pripoznavanja prihodkov? Zaradi vse večjega obsega transakcij je bilo sprejetih več računovodskih standardov in pojasnil in vsak od njih se je ukvarjal s pripoznavanjem prihodkov v različnih okoliščinah. Posledično tako:
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z davčno obravnavo prevrednotenj rezervacij za odpravnine na podlagi aktuarskih izračunov

5.12.2014

Pojasnilo FURS, št. 4210-739/2014-3, 5.12.2014V skladu z Mednarodnim računovodskim standardom 19 (2011), rezervacije za plačila odpravnin predstavljajo pozaposlitveni program zaslužkov zaposlencev. Spremembe sedanje vrednosti teh obvez, ki izhajajo iz sprememb aktuarskih predpostavk in razlik med temi predpostavkami in dejanskimi okoliščinami, predstavljajo aktuarske dobičke (zmanjšanje sedanje vrednosti obvez) oziroma aktuarske izgube (povečanje sedanje vrednosti obvez). Aktuarski dobički in izgube so tako posledica ponovnih meritev pričak
Naslovnica

Aktuarski izračuni za rezervacije v letu 2013 (2. del)

FinD-INFO članki, 5.3.2014

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 05.03.2014Od objave 1. dela prispevka se je prva nejasnost že razjasnila. Za uporabnike SRS vse ostaja, kot je bilo, bo pa v letu 2014 drugače. Kako drugače pa po mnenju avtorice tudi še ni povsem jasno. Podjetja, ki uporabljajo zbirko MSRP, pa imajo davčno dilemo, nekatera celo več njih.
Naslovnica

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v letu 2013 (1.del)

FinD-INFO članki, 26.2.2014

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 26.02.2014Poročila o izračunu potrebnih odpravnin ob odhodu v pokoj v letu 2013 so deležna večje pozornosti. Vzrok je spremenjeni MRS 19 - Zaslužki zaposlencev na katerega se sklicuje tudi zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS).
Naslovnica

Za boljšo primerljivost lahko podjetje izdela tudi tri izkaze poslovnega izida

FinD-INFO članki, 22.5.2013

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 22.05.2013V kolikor podjetje uporablja mednarodne standarde računovodskega poročanja mora uporabljati tudi MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov, ki predpisuje podlago za predstavljanje računovodskih izkazov za splošne namene, z namenom da se zagotovi primerljivost tako z lastnimi računovodskimi izkazi...
Naslovnica

Prehod na uporabo MSRP odslej z dodatnimi razkritji

FinD-INFO članki, 16.4.2013

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 16.04.2013Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja določa, da mora podjetje uporabiti ta MSRP v
Naslovnica

Spremembe MRS 32 pri predstavljanju finančnih instrumentov ter delnic članov zadrug

FinD-INFO članki, 16.4.2013

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 16.04.2013Pred kratkim objavljene spremembe MRS 32 - Finančni instrumenti: predstavljanje, se uporabljajo od 1. januarja 2013 in se nanašajo na spremembe pri predstavljanju obresti, dividend, izgub in dobičkov.
Naslovnica

Finančne naložbe v tuji valuti – računovodski vidik tečajnih razlik

FinD-INFO članki, 3.10.2012

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 03.10.2012Ko investiramo v tuje vrednostne papirje, dejansko opravimo investicijo, katere donosnost je sestavljena iz dveh delov. Prvi del predstavlja donosnost investicije v vrednostni papir, drugi del donosnosti pa predstavlja gibanje vrednosti valute, ki ima lahko velik vpliv.
Naslovnica

Od 1. januarja 2013 bo potrebno uporabljati nov MRS 19

FinD-INFO članki, 16.7.2012

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 16.07.2012Prerazporeditve določb in dodatna pojasnila ter zahteve po razkritju, opredeljujejo nov standard MRS 19.
Naslovnica

Spremembe MRS 1 posegajo v izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajočega donosa

FinD-INFO članki, 28.6.2012

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 28.06.2012Spremembe MRS 1 posegajo v izdelavo izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa.
Naslovnica

Računovodski standard o najemih – končno korak naprej

FinD-INFO članki, 20.6.2012

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 20.06.2012Najemi opreme (razen tistih krajših od 12 mesecev) bodo v bodoče obračunani kot sedanji finančni najem, velika večina najemov nepremičnin, pa bo obračunana kot sedanji poslovni najem.
Naslovnica

Terminska pogodba za nakup lastnih delnic z zgledom knjiženja

FinD-INFO članki, 13.6.2012

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 13.06.2012Sama sklenitev terminske pogodbe za nakup ali prodajo nekega sredstva ne predstavlja računovodskega dogodka, vendar pa je potrebno sklenitev take pogodbe razkriti v Prilogi k izkazom.
Naslovnica

Spremembe MSRP 7 zahtevajo dodatna razkritja prenosov finančnih sredstev

FinD-INFO članki, 10.1.2012

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 10.01.2012Pri poročanjih v letu 2012 bo potrebno razkriti tudi značilnosti prenosov finančnih sredstev in učinek teh tveganj na finančno stanje podejta.
Naslovnica

Zadnje spremembe MSRP 8 bo potrebno upoštevati že pri letnem poročilu za leto 2011

FinD-INFO članki, 10.1.2012

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 10.01.2012Spremembe MSRP 8 in MRS 24 zahtevajo podrobnejše razkrivanje povezanih strank in poslovanja po poslovnih segmentih že za leto 2011.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(16) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(45) Mnenja in pojasnila FURS(1)

Datum objave

2018(3) 2017(3) 2016(4) 2015(2)
2014(3) 2013(3) 2012(7) 2011(7)
2010(6) 2009(8) 2008(11) 2007(5)