FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.1. Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.1. Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 216)
Naslovnica

Stroški raziskovanja in razvijanja

FinD-INFO članki, 2.10.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 02.10.2019V praksi se pojavlja veliko dilem vezanih na razlikovanje med stroški raziskovanja in stroški razvijanja. Dileme so pojavljajo tudi vezano na to, ker stroške raziskovanja na smemo usredstviti, medtem ko stroške razvijanja lahko usredstvimo kot neopredmeteno dolgoročno sredstva.
Naslovnica

Trajanje najema pri pogodbi za nedoločen čas

FinD-INFO članki, 27.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.09.2019S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost.
Naslovnica

Določitev obrestne mere pri izračunu pravice do uporabe

FinD-INFO članki, 27.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.09.2019S 1.1.2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost.
Naslovnica

Knjiženje nepremičnin - knjiženje najemnine fizični oziroma pravni osebi

FinD-INFO članki, 18.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 18.09.2019V kolikor se podjetje odloči oddajati nepremičnine v najem, jih mora v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 6 razvrščati kot naložbene nepremičnine.
Naslovnica

Knjiženje življenjskega zavarovanja, ko je upravičenec podjetje kot sklenitelj zavarovalne pogodbe

FinD-INFO članki, 18.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 18.09.2019Knjiženje življenjskega zavarovanja obravnava zavarovalne premije, ki jo podjetje ko sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za naložbeno življenjsko zavarovanje v primeru, sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi.
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

FinD-INFO članki, 18.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 18.09.2019Odpoved delovnega razmerja je v večini primerov eden najbolj stresnih trenutkov tako z vidika delavca kot z vidika delodajalca. Delavci se soočijo z osebno stisko zaradi izgube dohodka, delodajalec pa je velikokrat v dvomih ali postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodi na zakonsko pravilen način.
Naslovnica

Računovodska in davčna obravnava predujmov

FinD-INFO članki, 18.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 18.09.2019Predujem je računovodski izraz za avans oz. predplačilo. V poslovni praksi so predujmi nekaj povsem običajnega, ko kupec vnaprej plača za prihodnje dobave blaga ali storitve. V računovodskem smislu so dani predujmi terjatve do dobavitelja, prejeti predujmi pa obveznost do kupca.
Naslovnica

Knjiženje življenjskega zavarovanja, ko je upravičenec zaposleni ali družinski član

FinD-INFO članki, 18.9.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 18.09.2019Knjiženje življenjskega zavarovanja … obravnava zavarovalne premije, ki jo podjetje ko sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za naložbeno življenjsko zavarovanje v primeru, sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi v primeru, ko je zaposleni oziroma njegov družinski član upravičenec...
Naslovnica

Vlaganja v tuja osnovna sredstva

FinD-INFO članki, 30.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 30.08.2019Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva niso nov pojem, pa kljub temu poletni čas namenimo celovitemu pregledu tovrstnih vlaganj. SRS 1 (2016) določa, da se vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti v poslovnih knjigah vlagatelja izkazujejo kot samostojno razpoznavna opredmetena...
Naslovnica

Računovodska obravnava zamenjave strehe na nepremičnini

FinD-INFO članki, 27.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.08.2019Nekateri poslovni dogodki niso ravno pogosti, zato je toliko bolj pomembno, da jim posvetimo nekoliko več pozornosti. Takšen poslovni dogodek je zagotovo zamenjava strehe na nepremičnini. Organizacije, ki poslujejo v najetih poslovnih prostorih, se s takšnim poslovnim dogodkom praktično nikoli ne srečajo.
Naslovnica

Kaj so dolgovi in v čem se razlikujejo od drugih vrst obveznosti

FinD-INFO članki, 27.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 27.08.2019Če je terjatev pravica ene stranke, da od druge zahteva plačilo, je dolg njena zrcalna slika. Dolgovi so pripoznanje obveznosti, ki jih je treba vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju, za njihovo pripoznavanje in merjenje pa veljajo posebna računovodska pravila.
Naslovnica

Evidentiranje leasinga za nakup osnovnega sredstva

FinD-INFO članki, 1.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 01.08.2019Nakup večjega osnovnega sredstva običajno predstavlja tudi večjo postavko financiranja in ena izmed možnosti financiranja se zagotovo ponudi finančni najem. Kako evidentiramo osnovno sredstvo pridobljeno s finančnim leasingom in kako sam finančne leasing bomo prikazali v našem prispevku.
Naslovnica

Predčasno poplačilo finančnega leasinga - evidentiranje

FinD-INFO članki, 1.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 01.08.2019Družba je pred tremi leti pridobila osnovno sredstvo in ga financirala s finančnim leasingom. Sedaj se je odločila, da ga predčasno poplača in se z leasing hišo dogovorila za odkup. Uspela se je dogovoriti, da poplača preostanek glavnice brez dodatnih stroškov.
Naslovnica

Razporejanje stroškov na stroškovne nosilce s pomočjo kalkulacij - praktičen primer

FinD-INFO članki, 1.8.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 01.08.2019Računovodenje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih obravnava Pravilo skrbnega računovodenja 3, saj sodi ta način računovodenja kot notranja informacija za odločanje v podjetju. V opredelitvi pojmov se srečamo z naslednjo definicijo stroškovnega mesta in nosilca.
Naslovnica

Knjiženje stroška izdelave spletne strani kot neopredmeteno sredstvo

FinD-INFO članki, 26.7.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 26.07.2019Dobili smo račun za izdelavo spletne strani v znesku 8.460,00 eur. Ali lahko to knjižim direkt na stroške ali pa  je pravilno na neopredmeteno sredstvo.
Naslovnica

Praktično o prehodu za najeme

FinD-INFO članki, 26.6.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 26.06.2019V tokratnem članku bomo obravnavali prehode za najeme sredstev tistih organizacij, ki računovodijo na podlagi SRS in morajo oziroma želijo prerazvrstiti najeme, ki so jih do 31. 12. 2018 razvrščale med poslovne najeme, med sredstva, ki predstavljajo pravico do uporabe (PUS).
Naslovnica

Sprememba računovodske usmeritve - vpliv na računovodske izkaze

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 03.06.2019Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava spremembo računovodske usmeritve. Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih organizacija upošteva pri sestavljanju računovodskih izkazov. Spremenijo se, če tako zahtevajo računovodski standardi oziroma pojasnila k njim.
Naslovnica

Sprememba računovodske ocene - vpliv na računovodske izkaze

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 03.06.2019Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava spremembo računovodske ocene. Sprememba računovodskih ocen je prilagoditev knjigovodske vrednosti sredstev oziroma obveznosti kot posledica ocene sedanjega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi iz sredstev in obveznosti.
Naslovnica

Posebnosti nepremičnin pri s. p.

FinD-INFO članki, 20.5.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 20.05.2019Tudi samostojni podjetnik pri opravljanju svoje dejavnosti lahko uporablja nepremičnine, v zvezi z njimi pa se pojavljajo različni možni dogodki, ki imajo tudi različne bilančne kot tudi davčne posledice. O tem, kako podjetnik obravnava nepremičnine v svojih knjigah in kako to vpliva na njegovo...
Naslovnica

Usmeritve v zvezi s slabitvami zalog

FinD-INFO članki, 13.5.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 13.05.2019Zaloge obravnava Slovenski računovodski standard 4, ki pravi, da so zaloge praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo uporabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja.
Naslovnica

Upoštevanje temeljne računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja

FinD-INFO članki, 13.5.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 13.05.2019Temeljni računovodski predpostavki, ki ju opredeljuje SRS in ju je treba pri računovodenju upoštevati, sta
Naslovnica

Knjiženje izplačil fizičnim osebam

FinD-INFO članki, 19.4.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 19.04.2019Prejemki fizičnih oseb, ki opravljajo delo poslovodij, prokuristov, zaposlenih, niso le različno obdavčeni, temveč se tudi računovodsko različno obravnavajo. Zato si v nadaljevanju oglejmo posebnosti, ki jih glede računovodskega izkazovanja določa SRS 2016.
Naslovnica

Izstop družbenika iz družbe

FinD-INFO članki, 12.4.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.04.2019En družbenik izstopi iz družbe na način da proda svoj delež družbi. Po pogodbi se družbenika dogovorita da eden izstopi in ga izplača družba. Pogodbena vrednost izstopa znaša 500.000 eur in bo poplačana postopoma v treh letih. V bilanci stanja ima družba naslednje postavke na kapitalu:
Naslovnica

Subvencija za zaposlenega

FinD-INFO članki, 10.4.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 10.04.2019V nadaljevanju želimo prikazati način evidentiranja prejete subvencije za zaposlenega. Subvencijo je potrebno porabljati za točno določen namen, ki je opredeljen v pogodbi ali splošnih pogojih financerja. Zaradi namenskosti porabe subvencije je potrebno tudi zagotoviti takšno računovodsko spremljanje,...
Naslovnica

Terjatve

FinD-INFO članki, 12.3.2019

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 12.03.2019Knjigovodsko razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje kratkoročnih in dolgoročnih terjatev opredeljuje Slovenski računovodski standard 5(2016)(1) ki obdeluje:
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(92) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(124)

Datum objave

2019(30) 2018(24) 2017(10) 2016(8)
2015(12) 2014(7) 2013(4) 2012(16)
2011(11) 2010(23) 2009(57) 2008(14)