FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.3. Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.3. Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 179)
Naslovnica

Kapital, rezerve in rezervacije

FinD-INFO članki, 10.10.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 10.10.2019Kapital je v ekonomski vedi trajen vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ali pa je nastal z uspešnim poslovanjem podjetja.
Naslovnica

Usmeritve v zvezi z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev

FinD-INFO članki, 12.4.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 12.04.2019V skladu s SRS 5.19 se terjatve vseh vrst ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki so posledica že nastalih poslovnih dogodkov, upravičenost njihovega nastanka pa izpričujejo ustrezne listine, kot so računi, bremenepisi, pogodbe in drugo. Terjatve je v računovodskih evidencah upravičeno pripoznati ob predpostavki, da bodo tudi plačane.
Naslovnica

Obvezna pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018

FinD-INFO članki, 12.4.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 12.04.2019Priprava letnih poročil je v polnem teku in mogoče je največ vprašanj kaj vse in na kak način je potrebno pripraviti pojasnila k izkazom kot obvezno sestavino letnega poročila. Najprej v nadaljevanju povzemamo določbe iz ZGD -ja nato pa prikazujemo praktičen primer pojasnil, ki jih lahko uporabit...
Naslovnica

Kako je arhiviranje urejeno z računovodskimi predpisi

FinD-INFO članki, 12.3.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 12.03.2019Ob zaključku leta je treba poslovne knjige zaključiti, knjigovodske listine, poslovne knjige in obračune pa ustrezno arhivirati. V zvezi z arhiviranjem se poleg rokov hrambe pojavljajo številna druga vprašanja: katere listine hraniti, kdo naj jih hrani, pa tudi zakaj.
Naslovnica

Amortizacijske stopnje za leto 2018

FinD-INFO članki, 18.2.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 18.02.2019Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin (v nadaljevanju: amortizacija) se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj iz petega odstavka tega člena.
Naslovnica

Knjigovodske listine - kaj vse je potrebno opredeliti v notranjih aktih podjetja

FinD-INFO članki, 11.2.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 11.02.2019Področje knjigovodskih listin ureja Pravila skrbnega računovodenja 1 (v nadaljevanju PSR1) in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov.
Naslovnica

Oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov v povezavi s PSR 8

FinD-INFO članki, 11.2.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 11.02.2019Področje računovodskega analiziranja in oblikovanje računovodskih kazalnikov ureja Pravila skrbnega računovodenja 8 in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov.
Naslovnica

Predstavitev vrst poslovnega izida na praktičnem primeru v povezavi s PSR 4

FinD-INFO članki, 4.2.2019

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 04.02.2019Področje vrst poslovnega izida urejajo Pravila skrbnega računovodenja 4 (v nadaljevanju PSR4) in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila urejajo vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporabljajo se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih...
Naslovnica

Z novelo zakona o revidiranju do bolj kakovostne revizije

Pravna praksa, št. 45-46, 23.11.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45-46/2017Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o revidiranju, s katero se natančneje opredeljuje vloga pooblaščenih revizorjev, krepi njihova neodvisnost in izboljšuje javni nadzor nad njimi ter posledično prispeva k večjemu zaupanju v to, da je delo revizorjev opravljeno strokovno in na visoki kakovostni ravni. To je velikega pomena glede na težo, ki jo ima revidiranje računovodskih izkazov v tržnem gospodarstvu.
Naslovnica

Dodatna vprašanja iz dokumenta o izmenjavi podatkov o finančnih računih

Pravna praksa, št. 36-37, 27.9.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36-37/2017• Vprašanje 20: Kako se poroča vezane depozite v primeru avtomatičnega obnavljanja in v primeru depozitov, ki se ne obnavljajo avtomatično? • Vprašanje 21: Kako poročati rezidente držav, ki niso mednarodne priznane (npr. Kosovo) in zato zanje ne obstaja ISO koda? • Vprašanje 22: K
Naslovnica

Standard avtomatične izmenjave podatkov o finančnih računih - poročanje o finančnih računih (Vprašanja in odgovori)

Pravna praksa, št. 36-37, 27.9.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 36-37/2017Pojasnilo FURS, 2. izdaja, september 2017 Dopolnjeni vprašanji št. 11 in 12, ter dodatna vprašanja št. 20 - 33 Vprašanje 11: V Navodilu o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi RS je v elementu Vrsta nazi
Naslovnica

Računovodska in davčna obravnava izobraževanja in družabnih dogodkov

FinD-INFO članki, 4.5.2017

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 04.05.2017Smo proizvodno podjetje v stoodstotni lasti družbe iz tujine.
Naslovnica

Od uprave neodvisne informacije nadzornega sveta - primer notranjega revizorja po noveli ZGD-1I

Podjetje in delo, št. 8, 2.12.2016

Peter Podgorelec, Podjetje in delo, 8/2016Povzetek: Avtor v prispevku obravnava pravne možnosti pridobivanja od uprave neodvisnih informacij za izvrševanje funkcij nadzornega sveta. Zakonsko izrecno urejene možnosti pridobivanja takšnih informacij so: pravica do vpogleda v inkorporirane informacije ter poročila revizorja letnega poročila in posebnega izvedenca. V pravni teoriji je sporno predvsem vprašanje, ali lahko organ nadzora pridobiva informacije neposredno od zaposlenih v podjetju in brez dovoljenja uprave oziroma njene navzočnosti. To vprašanje je specifično za dvotirni sistem. V zvezi s tem je še vedno prevladujoče restriktivno stališče, ki to možnost dopušča le v izjemnih primerih ali s soglasjem uprave. Avtor to stališče kritizira. Kot informacijski vir je novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I posebej uredila notranjega revizorja. Avtor ocenjuje uzakonjene rešitve kot pozitivne in v prispevku podrobneje pojasnjuje razloge zanje. Ključne besede: korporativno upravljanje, nadzorni svet, revizijska komisija, informacijski viri, notranji revizor Title: Management Board-Independent Information of the Supervisory Board - the Case of an Internal Auditor Pursuant to the Act Amending the Companies Act (ZGD-1I) Abstract: The article discusses legal possibilities of obtaining Management-Board-independent information required to perform the Supervisory Board functions. Explicitly regulated statutory forms thereof are: the right to inspect incorporated information and report of the auditor of the annual report and a special expert. The most disputed issue in legal theory is, whether the Supervisory Board may obtain information directly from the company''s employees without the Board''s consent or presence. This issue is specific for a two-tier governance system. Most experts continue to adopt a restrictive view, i.e. that information can be obtained in such a way only in exceptional cases. This view is criticised by the author. The amended Companies Act (ZGD-1I) has specifical
Naslovnica

Pregled najpomembnejših sprememb v novem priporočenem kontnem načrtu

FinD-INFO članki, 20.4.2016

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 20.04.2016Na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju - ZRev-2, tretjega odstavka 41.a člena Zakona o zadrugah (ZZad), šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (ZDru-1) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 11. decembra 2015 sprejel enotni kontni okvir in priporočeni enotni kontni...
Naslovnica

Analiziranje računovodskih izkazov

Pravna praksa, št. 12-13, 24.3.2016

Mihael Kranjc, Pravna praksa, 12-13/2016Računovodski izkazi v predpisani obliki prikazujejo poslovanje preteklega in tekočega obdobja. V času, ko jih beremo, gre dejansko za poročilo o preteklem in predpreteklem obdobju, saj so - vsaj obračunski izkazi - sestavljeni za nazaj. Vendar nam zgolj denarno izražene postavke ponujajo omejene informacije. Če pa zneske pretvorimo v deleže, nam to ponudi možnost primerjati izkaze med seboj in tudi z drugimi. Pri preiskovanju in odkrivanju prevar v računovodskih izkazih je pomembno odkriti, zakaj je prišlo do (bistvenih) sprememb v razmerjih med kategorijami. Bistvene spremembe usmerjajo preiskovalca k odkrivanju morebitnih prevar. Pri dovolj velikem obsegu prevare napačna navedba spremeni računovodske izkaze do te mere, da postanejo razmerja med zneski vprašljiva. Nekatere prevare pridejo na dan ravno zato, ker računovodski izkazi, ko jih pogledamo pobližje, niso smiselni in/ali logični.
Naslovnica

Popravki napak iz preteklih obdobij

FinD-INFO članki, 17.3.2016

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 17.03.2016Pri izvajanju kontrol ob pripravi letnih računovodskih izkazov, se pogosto odkrijejo napake iz preteklih obdobij. V nadaljevanju pojasnjujemo na kaj je potrebno paziti, ko želimo odpraviti napake iz preteklih obdobij.
Naslovnica

Evidentiranje nabave od kmeta pavšalista

FinD-INFO članki, 16.2.2016

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 16.02.2016Kako se knjiži račun s pavšalnim nadomestilom (8 odstotkov), ki smo ga prejeli od neke kmetije, in kam vpišemo podatke v obrazec DDV-O, če davek odbijemo, kakor tudi, če ga ne odbijemo?
Naslovnica

Poslovni prostor v knjigah

FinD-INFO članki, 16.2.2016

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 16.02.2016Samostojni podjetnik je kupil poslovni prostor kot fizična oseba. Ali je z vidika obdavčitve (zlasti ob koncu opravljanja dejavnosti) bolj smiselno vnesti nepremičnino v poslovne knjige kot stvarni vložek ali pa zadostuje, če sprejme sklep, da prostor uporablja v poslovne namene in da prejema vse račune za vzdrževanje (vzdrževanje, elektrika, voda, telefon) na podjetje samostojnega podjetnika?
Naslovnica

Standard izvajalcev računovodskih storitev

FinD-INFO članki, 5.2.2016

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 05.02.2016Standard velja za izvajalce računovodskih storitev oziroma računovodske servise (v nadaljevanju izvajalci).
Naslovnica

Smernice cen storitev

FinD-INFO članki, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) in 8. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 7. marca 1994 sprejel smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Objavljene so bile v Revizorju 1/94.
Naslovnica

Smernice za oblikovanje cen

FinD-INFO članki, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je svet Inštituta na svoji seji dne 23. aprila 2003 sprejel smernice za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja. Objavljene so bile v Revizorju 4-5/03.
Naslovnica

Smernice cen storitev ocenjevanja vrednosti

FinD-INFO članki, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 3. maja 2004 sprejel nove smernice za oblikovanje cen ocenjevanja vrednosti.
Naslovnica

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev v javnem sektorju

FinD-INFO članki, 24.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 24.12.2015Pravne osebe javnega prava bodo morale tudi za poslovno leto 2015, ki se bo zaključilo 31.12.2015 izdelati letno poročilo. Računovodski izkazi (bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov), ki so sestavni del tega letnega poročila morajo izkazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, kakor tudi prihodkov, odhodkov ter presežka oz. primanjkljaja.
Naslovnica

Inventura in inventurne razlike

FinD-INFO članki, 9.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 09.12.2015Beseda »inventura« je ena izmed najpogostejših besed, ki jih slišimo v podjetjih v mesecu decembru. Ne slišimo je samo v računovodskih oddelkih, ampak jo slišimo v skladiščih, na gradbiščih, v nabavnih in prodajnih oddelkih, v tajništvih, v trgovinah, v proizvodnji,… In zakaj?
Naslovnica

Podlaga za knjiženje zakonskih rezerv

FinD-INFO članki, 20.8.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 20.08.2015Preko svojih predavanj se srečujem z velikim številom najrazličnejših računovodij, knjigovodij, z zakonitimi zastopniki,… in vedno znova in znova naletim na burno razpravo, ko pridemo do teme oblikovanja zakonskih rezerv in razporeditve čistega dobička poslovnega leta.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(35) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(144)

Datum objave

2019(8) 2017(4) 2016(7) 2015(8)
2014(7) 2013(10) 2012(18) 2011(9)
2010(27) 2009(52) 2008(9) 2007(16)
2006(4)