FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1.g. Odhodki
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

I.1.g. Odhodki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 12 (od skupaj 12)
Naslovnica

Davčno priznavanje odhodkov, povezanih z odkupom terjatev od povezane osebe

FinD-INFO članki, 27.11.2018

Odhodki

FinD-INFO članki, 27.11.2018Vprašanje
Naslovnica

Davčno priznani odhodki za DDPO v letu 2016

FinD-INFO članki, 7.3.2017

Odhodki

FinD-INFO članki, 07.03.2017Bliža se rok za oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), zato v nadaljevanju povzemamo pomembnejše določbe ZDDPO-2 v zvezi s priznavanjem odhodkov za namene izračunavanja davčne osnove za DDPO.
Naslovnica

Odpis terjatev fizični osebi

FinD-INFO članki, 15.11.2016

Odhodki

FinD-INFO članki, 15.11.2016V nadaljevanju podajamo dogovor na vprašanji v zvezi z odpisom terjatev fizični osebi. V zadevnem primeru sta navedeni dve vprašanji, in sicer: Ali je potrebno takšen odpis obravnavati kot dohodek, ki je obdavčen po ZDoh-2?; Ali je takšen odpis terjatev davčno priznani odhodek za namene DDPO?
Naslovnica

Davčno priznani odhodki za slabitev nepremičnin

FinD-INFO članki, 30.6.2015

Odhodki

FinD-INFO članki, 30.06.2015Zanima nas, ali je slabitev nepremičnine (model nabavne vrednosti) na tržno vrednost (cenitev cenilca) davčno priznan odhodek.
Naslovnica

Davčno priznavanje oblikovanih rezervacij

21.1.2008

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-156/2007-2, 21. 1. 2008#.)#.)#&#Glede na to, da se rezervacije za tveganja, povezana z obveznostjo vračila premij Stanovanjskemu skladu RS, ne obravnavajo kot rezervacije za posebna tveganja (34. člena ZDDPO-2), temveč kot splošne rezervacije, in jih ni mogoče uvrstiti v katero od vrst rezervacij iz drugega odstavka 20. člena ZDDPO-2, se te rezervacije ob oblikovanju v celoti obravnavajo kot davčno priznan odhodek.Pojasnilo DURS, št. 4200-156/2007-2, 21. 1. 2008 Zavezanec je zastavil dve vprašanji v zvezi z davčnim priznavanjem oblikovanja in odprave rezervacij. V nadaljevanju povzemamo posamezno vprašanje in ga pojasnjujemo: 1.) Na temelju Zakona o bančništvu je banka v preteklih letih oblikovala posebne rezervacije za razliko v obrestni meri iz naslova varčevanja po Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi - NSVS. Zaradi bistveno nižje realne obrestne mere iz programa NSVS, po kateri se je banka zavezal
Naslovnica

Rezervacije – davčno priznan odhodek

20.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007#&#Strinjamo se z njegovim mnenjem, da so rezervacije, ki so taksativno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, priznane v višini 50 % oblikovanih rezervacij, rezervacije, oblikovane v skladu s SRS (2006) oziroma MSRP, ki v drugem odstavku 20. člena niso izrecno naštete, pa so, na podlagi splošne določbe 12. člena ZDDPO-2, davčno priznane v celoti.Pojasnilo DURS, št. 4200-130/2007-2, 20. 12. 2007 Zavezanec navaja določbe 20. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki ureja priznavanje rezervacij pri ugotavljanju davčne osnove davčnega zavezanca. V nadaljevanju dodaja tudi določbe Slovenskega računovodskega standarda (SRS 10), ki se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, in ki med drugim določa, da med rezer
Naslovnica

Davčno priznan odhodek – vračilo glavnice in obresti

18.12.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007#&#Ad 1.)#&#Iz opisanega primera izhaja, da mati - družba A, ki je najela posojilo za nakup lastniškega deleža, ni prejela deleža na dobičku, torej tudi prihodkov iz tega naslova ni mogla izvzeti iz davčne osnove. V povezavi s tem se tudi odhodki, ki se nanašajo na udeležbo, priznajo kot davčno priznani odhodki.#&#Ad 2.)#&#Pri družbi B so obresti za bančno posojilo, ki ga je najela mati - družba A in drugi stroški v zvezi s tem posojilom, davčno nepriznan odhodek.#&#DOPOLNITEV pojasnila glede na določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06):#&#Ad 2.)Pojasnilo DURS, št. 4201-33/2006, 18. 12. 2007 Zavezanec navaja, da je družba A d. o. o. septembra 2005 kupila 100 % lastniški delež družbe B d. o. o. Za plačilo kupnine je najela posojilo pri banki. Družba B je v letu 2005 ustvarila dobiček, ki je ostal nerazporejen, v letu 2006 pa ima družba B zaradi novih investicij izgubo. Mati - družba A se na dan 31. 12. 2005 pripoji k hčeri - družbi B. Vpis pripojitve v sodni register je bil julija 2006, zato je potrebno za prenosno družbo sestaviti obrač
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z ugotavljanjem priznane obrestne mere pri posojilih med povezanimi osebami

19.11.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-102/2007, 19. 11. 2007#&#Tabela: Primerjava ocen kreditnega tveganja za dolgoročno zadolženost v tuji valuti agencij Moody´s Investor Services, Standard & Poor´s in FITCH RatingsPojasnilo DURS, št. 4200-102/2007, 19. 11. 2007 1. Zaradi pogostih vprašanj davčnih zavezancev glede določanja kreditne ocene (v skladu s 5. členom Pravilnika o priznani obrestni meri), ki se upošteva pri določanju priznane obrestne mere, in sicer katere so druge metodologije, ki jih je mogoče enolično prevesti v ocene po metodologiji podjetja »Standard and Poor`s«, smo za odgovor prosili Ministrstvo za finance. V skladu s prejetim odgovorom v nadaljevanju pojasnjujemo: Zakon o davku od dohodkov
Naslovnica

Davčna obravnava premij rizičnega življenjskega zavarovanja in naložbenega življenjskega zavarovanja

26.9.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-218/2007, 26. 9. 2007#/ Davčna obravnava zavarovalne premije, ki jo podjetje (pravna oseba oziroma samostojni podjetnik) kot sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za rizično življenjsko zavarovanje, če je sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi in če je zaposleni oziroma njegov družinski član upravičenec po zavarovalni pogodbi.#/ Davčna obravnava zavarovalne premije, ki jo podjetje kot sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za naložbeno življenjsko zavarovanje, če je sklenitelj (podjetje) upravičenec po zavarovalni pogodbi in če je zaposleni oziroma njegov družinski član upravičenec po zavarovalni pogodbi.Pojasnilo DURS, št. 4200-218/2007, 26. 9. 2007 Zavezanec sprašuje, v katerih primerih se zavarovalne premije, ki jih podjetje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik kot sklenitelj zavarovalne pogodbe plačuje za življenjsko zavarovanje, lahko štejejo kot odhodek davčnega zavezanca v skladu z veljavno zakonodajo. Zanima ga, ali je premija za rizično življenjsko zavarovanje davčno priznan odhodek pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika, če je sklenitelj/plačnik premije pravna oseba oziroma
Naslovnica

Davčna obravnava stroškov, povezanih z uporabo službenega vozila za zasebne namene

22.8.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-68/2007, 22. 8. 2007#&#Preostali stroški, vezani na samo službeno osebno vozilo, ki se uporablja tudi za zasebne namene, so davčno priznani odhodki, če je delavcu, ki uporablja službeno osebno vozilo za zasebne namene, kar šteje kot boniteta, za to boniteto obračunana dohodnina.Pojasnilo DURS, št. 4200-68/2007, 22. 8. 2007 Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi navedeno, da ima pravico do uporabe službenega osebnega vozila v službene in zasebne namene. Delodajalec za to osebno vozilo plačuje vse stroške (vključno z gorivom). Delavcu se pri plači mesečno obračunava boniteta, za katero se davčna osnova določa v skladu z drugim odstavkom 43. člena ZDoh-2. Zavezanca zanima, ali so preostali stroški, povezani z uporabo službenega osebnega vozila v zasebne namene, od 1. 1. 2007
Naslovnica

Davčno priznavanje amortizacije ob spremembi amortizacijskih stopenj

28.2.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4200-25/2007, 28. 2. 2007#&#Na podlagi navedenega se sprememba amortizacijske stopnje, ki je posledica utemeljene spremembe prvotno ocenjene dobe koristnosti, ne šteje za spremembo metode enakomernega časovnega amortiziranja, zato se tako obračunana amortizacija prizna tudi za davčne namene. Vendar pa je tudi ob povečanju amortizacijske stopnje, ki je posledica skrajšanja prvotno ocenjene dobe koristnosti, takšno povečanje omejeno z višino najvišje letne amortizacijske stopnje za posamezno vrsto sredstev, kakor je določena v četrtem odstavku 26. člena ZDDPO-1 oziroma petem odstavku 33. člena ZDDPO-2.Pojasnilo DURS, št. 4200-25/2007, 28. 2. 2007 V zvezi z izvajanjem 26. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 - UPB2) oziroma 33. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki priznavanje amortizacije za davčne namene vežeta na uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in predpisane najvišje letne amortizacijske stopnje, je bilo zastavljeno vprašanje: Ali se ob spremembi pričakovane dobe koristnosti
Naslovnica

Davčno priznavanje odhodkov za obresti od posojila za nakup deleža v odvisni družbi in 26. člen ZDDPO-2

8.1.2007

Odhodki

Pojasnilo DURS, št. 4201-28/2007, 8. 1. 2007Pojasnilo DURS, št. 4201-28/2007, 8. 1. 2007 Zavezanec navaja, da je slovenska družba v 25 % lasti tuje družbe. V prihodnosti načrtuje nakup deleža matične družbe v višini 25 % (navzkrižno lastništvo delnic). Za nakup omenjenega deleža bo slovenska družba najela bančno posojilo pri nepovezani banki. Obresti na prejeto posojilo bodo obračunane po tržni obrestni meri. Dodatno navaja, da je glavna dejavnost slovenske družbe prodaja blaga in storitev na domačem in tujih trgih ter da ima družba več h
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(4) Mnenja in pojasnila FURS(8)

Datum objave

2018(1) 2017(1) 2016(1) 2015(1)
2008(1) 2007(7)