FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > I.1.a. Davčna osnova
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

I. Davčni članki in nasveti

I.1. Davek od dohodkov pravnih oseb

I.1.a. Davčna osnova

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 71)
Naslovnica

Davčna obravnava kadrovske štipendije

FinD-INFO članki, 12.4.2019

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 12.04.2019Sprašujete, če se v davčno osnovo ne vštevajo kadrovske štipendije do višine minimalne plače v RS.
Naslovnica

Izkoriščanje sheme normiranih odhodkov bo odslej še podrobneje preverjano

FinD-INFO članki, 19.4.2018

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 19.04.2018Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ureja 48. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki določa, da davčni zavezanec lahko vstopi v sistem normirancev, če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov, ali če...
Naslovnica

Davčna osnova v zadrugi

FinD-INFO članki, 10.1.2018

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 10.01.2018Zadruga, z. o. o., ima po zadružnih pravilih sklad varnosti, obratni sklad in rezervni sklad (kot obvezna rezerva 10 %).
Naslovnica

Prenos s. p.-ja in koriščenje davčnih ugodnosti

FinD-INFO članki, 13.1.2017

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 13.01.2017Mati je prenesla s. p. na sina, v prejšnjih letih je imela izgube. Ali se sinu priznajo pri prvem davčnem obračunu po prenosu? Na katerih obrazcih je to razvidno: samo na bilanci oziroma na davčnem obračunu novega prevzemnika?
Naslovnica

Kapitalski dobiček ob zaprtju družbe

FinD-INFO članki, 29.12.2016

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 29.12.2016Podjetje je kupilo zemljišče in na njem zgradilo proizvodno halo. Zaradi krize zdaj halo prodaja. Nabavna vrednost je 350, prodaja jo za 500, in če prodaja uspe, mora na razliko 150 plačati 17 % davka od dohodka pravnih oseb.
Naslovnica

Davčna obravnava odpisov terjatev v bankah in uporaba 29. člena ZDDPO-2

5.5.2015

Pojasnilo FURS, št. 4200-1395/2013-2, z dne 28.3.2014Priznavanje prihodkov in odhodkov je za davčne namene v skladu 12. členom ZDDPO-2 vezano na pogoje za pripoznavanje in merjenje prihodkov ter odhodkov po računovodskih standardih, če z zakonom ni določeno drugače. Posebna ureditev glede na splošno ureditev prevrednotenj po 12. členu ZDDPO-2 je za prevrednotenja in odpise vseh vrst finančnih naložb določena v 22. členu ZDDPO-2, torej tudi finančnih naložb v posojila. Glede prevrednotenj in odpisov finančnih sredstev pri bankah, ki se v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: MSRP) razvrščajo med posojila, vrednotena po odplačni vrednosti, v skladu s petim odstavkom 22. člena ZDDPO-2 velja, da se davčno priznajo v obračunanih zneskih, ugotovljenih v izkazu finančnega položaja, v skladu z MSRP in zakonom, ki ureja bančništvo.
Naslovnica

Pojasnilo - četrti odstavek 32. člena ZDDPO-2

10.2.2015

Pojasnilo FURS št. 4200-15/2014-2, z dne 30. 1. 2015Prejeli smo zaprosilo za posredovanje obrazložitve oziroma dodatnega pojasnila v zvezi z določbo četrtega odstavka 32. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je bila spremenjena z novelo ZDDPO-2J, in sicer glede načina izračuna zneska deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila v davčnem obračunu za davčno obdobje (ko čisti poslovni izid poslovnega leta še ni znan), ter v obračunu davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti od presežka posojil med letom (ko stanje
Naslovnica

Izbris podjetja iz sodnega registra, prevzem lizinga

FinD-INFO članki, 18.7.2013

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 18.07.2013Pred kratkim smo dobili vodenje poslovnih knjig za podjetje A, katerega lastniki so tujci. Vpogleda v dokumentacijo podjetja B nismo dobili.
Naslovnica

Davčno osnovo z normiranimi odhodki lahko odslej ugotavlja tudi d.o.o.

FinD-INFO članki, 28.3.2013

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 28.03.2013Z zadnjimi spremembami davčnih predpisov je davčnim zavezancem dana možnost, da ugotavljajo davčno osnovo z normiranimi odhodki v višini 70% prihodkov. Zakonodajalec je utemeljeval uvedbo takšne davčne ureditve z enostavnim izpolnjevanjem davčnih obveznosti predvsem za tistih malih davčnih zavezancev,...
Naslovnica

S spremembami ZDDPO-2 do davčnega obračuna

FinD-INFO članki, 14.3.2013

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 14.03.2013Pri oblikovanju letošnje davčne osnove boste lahko upoštevali le 50 % davčne izgube iz preteklih let, 40 % olajšave za vlaganja v investicije, 100 % olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, spremembe pravilnikov pri pripravi ustrezne dokumentacije ter nove obrazce.
Naslovnica

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih stroškov - vzorec obrazca

Pravna praksa, št. 9, 7.3.2013

Davčna osnova

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 9/2013Pojasnilo DURS, št.: 4200-58/2013 01-640-02, 21. januar 2013 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) vključen
Naslovnica

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - vzorec obrazca

21.1.2013

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št.: 4200-58/2013 01-640-02, 21. 1. 2013Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 94/12, v nadaljevanju: novela ZDDPO-2I) je bilo v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B in 1/10 - popravek, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) vključeno novo poglavje X.a s členi 67.a do 67.g, ki v sistem davka od dohodkov pravnih oseb uvaja posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih
Naslovnica

Uveljavljanje odbitka tujega davka

21.12.2012

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-1928/2012, 21. 12. 2012Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanec je prejel dohodek od tuje družbe, ki je davčni rezident države, ki ni članica EU, in s katero Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja. Od dohodka, ki ga je prejel davčni zavezance, je bil obračunan in plačan davek na v
Naslovnica

Knjiženje plač in zamudnih obresti po sodbi Vrhovnega sodišča

FinD-INFO članki, 21.12.2012

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 21.12.2012Tako plače kot zamudne obresti iz naslova sodne poravnave so davčno priznane in tudi z vidika ZDoh-2 neobdavčene.
Naslovnica

Na podlagi sprememb ZDDPO-2 bo čisti poslovni izid za leto 2012 višji, davki pa nižji

FinD-INFO članki, 25.5.2012

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 25.05.2012Zadnje spremembe ZDDPO-2 se bodo odražale tako na odloženih davkih, kot tudi na čistem poslovnem izzidu.
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo odvetniških storitev

9.3.2012

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-287/2012, 9. 3. 2012Davčna uprava Republike Slovenije je v letu 2011 uvedla Projekt vzpostavitve davčnega inšpekcijskega nadzora odvetnikov, notarjev in pravnih svetovalcev, v okviru katerega je že začela z nadzorom pravilnosti in pravočasnosti plačevanja davčnih obveznosti v odvetniški dejavnosti. Na podlagi prejetih vprašanj v nadaljevanju podajamo pojasnila glede: 1. pripoznavanja prihodkov od opravljenih odvetniških storitev, 2. pripoznavanja prihodkov od vnaprej zaračunanih odvetniških storitev, 3. priznavanja
Naslovnica

Davčni vidik posrednega zaračunavanja računovodskih storitev

FinD-INFO članki, 24.2.2012

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 24.02.2012Pri posrednem poslovnem odnosu je potrebno imeti urejeno pogodbeno razmerje, saj je to lahko osnova za priznavanje odhodkov in obravnavo vstopnega DDV.
Naslovnica

Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb

23.9.2011

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4251-2597/2011-3, 23. 9. 2011I. Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Pred 1. 1. 2011 so prispevke za zavarovance - poslovodne osebe praviloma plačevale njihove družbe in jih kot stroške, ki so povezani z opravljanjem dela te osebe, kot povezane z delom, potrebnim za pridobivanje prihodkov, izkazovale med davčno priznanimi odhodki. Takšna davčna obravnava izhaja tudi iz pojasnila DURS, št. 4200-160/2006 z dne 7. 9. 2006. V letu 2011 se je, glede na uveljavitev Zakona o urejanju trga dela - ZUTD (Uradni list RS, š
Naslovnica

Odslej učinkovitejše preprečevanje utaje davka

FinD-INFO članki, 22.11.2010

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 22.11.2010Z novo uredbo do učinkovitejšega sistemskega boja proti davčnim goljufijam.Zaradi številnih sprememb je bila prenovljena Uredba Sveta (EU) št.904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na podrocju davka na dodano vrednost, ki bo začela veljati 1. novembra letos. ...
Naslovnica

Pojasnilo v zvezi s 25. členom ZDDPO-2 (pojem druge oblike organiziranja)

8.7.2010

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-66/2010, 8. 7. 2010#&#Na podlagi navedenega zaključujemo, da se vzajemni skladi ne štejejo za »druge oblike organiziranja« za namene uporabe 25. člena ZDDPO-2.Pojasnilo DURS, št. 4200-66/2010, 8. 7. 2010 Zavezanec je v zvezi z uporabo 25. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) izpostavil vprašanje, ali se med »druge oblike organiziranja« po 25. členu ZDDPO-2 štejejo tudi vzajemni skladi (oz. lastniški deleži v vzajemnem skladu), ki so se v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - ZISDU-1 (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB1, 68/05 - Odl. US: U-I
Naslovnica

Priznavanje oslabitve posojil zaradi stečaja posojilojemalca

15.7.2009

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 092-5/2009-2, 15. 7. 2009Pojasnilo DURS, št. 092-5/2009-2, 15. 7. 2009 Davčni zavezanec sprašuje, ali so popravki vrednosti danih posojil zaradi oslabitve (odhodki iz prevrednotenja finančnih naložb), ki so bila odobrena družbam, v katerih je bil začet stečajni postopek, lahko davčno priznani odhodki. V zvezi z vprašanjem pojasnjujemo: Prvi odstavek 22. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09) določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove odhodki zaradi pr
Naslovnica

Davčne izgube in Zakon o davku na tonažo

8.6.2009

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-100/2009-2, 8. 6. 2009#&#Ad 1. Zavezanec, ki poleg dohodkov od dejavnosti iz 4. člena ZDTon, dosega še dohodke, obdavčene po ZDDPO-2, lahko davčno osnovo, ugotovljeno iz naslova tega poslovanja (ob vodenju ločenega knjigovodstva za dohodke po ZDDPO-2 in pripadajoče odhodke ter izpolnjevanju pogojev iz 36. člena ZDDPO-2), zmanjšuje za zneske davčne izgube, nastale pred pristopom k sistemu davka na tonažo, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.Pojasnilo DURS, št. 4200-100/2009-2, 8. 6. 2009 Zavezanec prosi za mnenje v zvezi z obravnavanjem davčnih izgub iz preteklih davčnih obdobij, izkazanih v skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09) v primeru, da je davčni zavezanec pristopil k sistemu davka na tonažo po Zakonu o davku na tonažo - ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07). Navaja, da zavezanec, ki je vključen v sistem davka na tonažo, poleg dohodkov po 4. členu Z
Naslovnica

Izkazovanje davka na tonažo v izkazih

6.5.2009

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-86/2009-2, 6. 5. 2009#&#Davek na tonažo, ki je uveden kot alternativna in izbirna oblika izračunavanja davčne osnove za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, se šteje kot davek od dohodkov pravnih oseb in se v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih izkazuje kot davek iz dobička in ne kot operativni strošek.Pojasnilo DURS, št. 4200-86/2009-2, 6. 5. 2009 Zavezanec sprašuje, ali bi se davek na tonažo v izkazu poslovnega izida izkazoval kot ''''operativni strošek'''' ali kot ''''davek iz dobička''''. Glede na to, da je Zakon o davku na tonažo - ZDTon (Uradni list RS, št. 61/07) alternativna oblika davka na dohodek pravnih oseb prosi za mnenje Davčne uprave Republike Slovenije. V zvezi z vprašanjem odgovarjamo in pojasnjujemo naslednje: Davek na tonažo, ki je uveden kot alternativna in izbirna oblika i
Naslovnica

Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb

9.2.2009

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009#&#Ad 1.) Negativno vrednotenje vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, ki ga mora banka v primerih, ki jih določa MRS 39, prenesti v breme izkaza poslovnega izida (kot odhodek iz oslabitve), se ob nastanku ne prizna kot davčno priznan odhodek. Kot odhodek se davčno prizna ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi pripoznanja finančnega instrumenta.#&#Ad 2.) Dolžniških vrednostni papirji, ki jih banka poseduje do zapadlosti, sodijo v drugo skupino finančnih instrumentov - finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo. V to skupino se uvrščajo dolžniški vrednostni papirji (obveznice), ki jih banka poseduje do zapadlosti in se vrednotijo po odplačni vrednosti.Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009 Zavezanec uvodoma navaja določbe 22. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08 in 76/08), ki ureja prevrednotenje finančnih naložb in v povezavi s tem prosite za odgovor na naslednji vprašanji: Vrednotenje vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, poteka preko kapitala. Če je vrednotenje negativno, mora banka v primerih, ki jih določa MRS 39, to negativno vrednotenje prenesti v breme izkaza po
Naslovnica

Vprašanje v zvezi s priznavanjem potnih stroškov, izplačanih zaposlenim kot članom nadzornih svetov v hčerinski družbi

18.12.2008

Davčna osnova

Pojasnilo DURS, št. 4200-153/2008, 18. 12. 2008Pojasnilo DURS, št. 4200-153/2008, 18. 12. 2008 Zavezanec navaja, da so nekateri zaposleni tudi člani v nadzornih svetih drugih družb, v katerih ima ta družba lastniški delež (predvsem v hčerinskih družbah v tujini). V zvezi s tem sprašuje, ali so potni stroški, ki jih na podlagi potnega naloga izplača družba svojemu zaposlenemu, ki se udeleži seje nadzornega sveta druge družbe, v kateri ima ta družba lastniški delež, davčno priznan odhodek v skladu s 26. členom ZDDPO-2 in prvim odstavkom 9. čle
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(13) Mnenja in pojasnila FURS(58)

Datum objave

2019(1) 2018(2) 2017(1) 2016(1)
2015(2) 2013(5) 2012(5) 2011(1)
2010(2) 2009(4) 2008(11) 2007(15)
2006(19) 2005(2)