FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Pravni članki in nasveti
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 198)
Publikacija Članek
Naslovnica

Marital Property Agreements in Croatian Theory and Practice

Pravni letopis, 2018

Branka Rešetar, 1.1.2018

Naslovnica

Zakoniti premoženjski režim zakoncev

Pravni letopis, 2018

Vesna Rijavec, 1.1.2018

Po slovenskem pravu za premoženjska razmerja, ki so posledica življenjske skupnosti, ne veljajo zgolj splošna pravila civilnega prava, temveč jih podrobneje ureja tudi Družinski zakonik. Ena izmed vidnejših novosti Družinskega zakonika je uvedba večje avtonomije pri urejanju premoženjskih ...
Naslovnica

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema

Pravni letopis, 2018

Viktorija Žnidaršič Skubic, 1.1.2018

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema je v slovenskem družinskem pravu novost, ki jo je prineslo sprejetje Družinskega zakonika. V prispevku avtorica analizira nekatera od odprtih vprašanj, ki se bodo ob uvedbi instituta oziroma ob njegovi uporabi v praksi nedvomno ...
Naslovnica

Prenosljivost maksimalne hipoteke

Pravni letopis, 2018

Brežan Bojan, Lampič Jurij, 1.1.2018

Na podlagi izrecne omejitve v Stvarnopravnem zakoniku se maksimalna hipoteka kot omejeno akcesorno stvarnopravno zavarovanje pri cesiji (odstopu) na novega upnika ne prenese skupaj s terjatvijo, kar potrjuje tudi dosedanja sodna praksa. Ker je cesija najprimernejši mehanizem za prenos terjatev na ...
Naslovnica

Kritične točke občinskih splošnih pravnih aktov z vidika Resolucije o normativni dejavnosti

Pravni letopis, 2018

Albin Igličar, 1.1.2018

Cilje slovenske pravne politike določa Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), ki usmerja sprejemanje predpisov tako na državni kot na lokalni ravni. Resolucijska načela o pravni varnosti, jasnosti in preglednosti predpisov ter restriktivnem pristopu pri normiranju so ...
Naslovnica

Presečne množice in trmaste posebnosti nomotehnike ob srečevanjih dveh pravnih redov

Pravni letopis, 2018

Božič Katja, Lalić Gordana, 1.1.2018

Pred sprejemanjem prava EU za svoje pravo se je seveda mogoče ubraniti s številnimi miti, ki jih marsikdaj nekritično negujemo. Razlike med nacionalnim pravnim redom in pravnim redom EU vsekakor obstajajo, vendar ne bi smele pomeniti razloga za odklanjanje prava EU, ampak priložnost za iskanje ...
Naslovnica

Problematičnost amandmajev

Pravni letopis, 2018

Andreja Kurent, 1.1.2018

Prispevek obravnava amandma v pojavni obliki, kot je prisoten v zakonodajnem postopku v ožjem smislu, torej le v Državnem zboru Republike Slovenije. Predstavljeni sta normativna ureditev, ki je zajeta v Poslovniku državnega zbora, in parlamentarna praksa postopanja z amandmajem, pri čemer so ...
Naslovnica

Avtorskopravno varstvo improvizirane glasbe

Pravni letopis, 2018

Valentina Prete, 1.1.2018

Prispevek celovito obravnava avtorskopravni položaj improvizirane glasbe in opozarja na nekatere ključne specifike, zaradi katerih je režim avtorskih pravic na improviziranih glasbenih delih nekoliko drugačen od tistega na bolj konvencionalnih in neimproviziranih delih. Skozi različne stopnje ...
Naslovnica

Domet uporabne vrednosti pametnih pogodb na področju pogodbenega prava

Pravni letopis, 2018

Samec Berghaus Nataša, Drnovšek Klemen, 1.1.2018

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov omogoča sklepanje avtomatično izvršljivih pogodb. Gre za tako imenovane pametne pogodbe, ki se sklepajo v obliki računalniške kode in se avtomatično izpolnijo ob izpolnitvi vnaprej določenih pogojev. Pametne pogodbe se od klasičnih pogodb razlikujejo ...
Naslovnica

Pravice na internetni domeni in izvršba na domeno

Pravni letopis, 2018

Matija Damjan, 1.1.2018

Internetna domena nam pomaga prepoznati posamezno spletno mesto in dostopati do njega. Zaradi svoje razlikovalne funkcije ima prepoznavna internetna domena precejšen gospodarski pomen, saj povečuje obiskanost spletnega mesta. Upniki nosilca domene zato želijo poseči na premoženjsko vrednost ...
Naslovnica

Zavarovanje trgovinskih kreditov

Pravni letopis, 2018

Miran Jus, 1.1.2018

Zavarovanje trgovinskih kreditov se šteje za učinkovit in danes prevladujoč finančni/zaščitni instrument za sodobno prodajo na odloženo plačilo in na odprt račun, ki se uporablja za zagotavljanje zavarovalnega kritja (predvsem sorazmernega) za inherentne komercialne in nekomercialne rizike ter ...
Naslovnica

Odločanje o stroških in varščini za stroške postopka v arbitražah, ki jih financirajo tretje osebe

Pravni letopis, 2018

Marko Djinovic, 1.1.2018

Financiranje stroškov arbitraže s strani tretjih oseb (TPF) lahko pomembno vpliva na odločanje arbitrov o stroških arbitražnega postopka in varščini za stroške arbitražnega postopka. Ta prispevek obravnava nekonvencionalne položaje, do katerih pride zaradi prisotnosti TPF, in arbitrom ponuja ...
Naslovnica

Nezakonite spletne vsebine: ali cenzura na internetu sploh deluje?

Pravni letopis, 2018

Povše Golob Barbara, Drofenik Maša, 1.1.2018

V boju proti nezakonitim spletnim vsebinam se države vse pogosteje zatekajo k blokadam spletnih mest. Blokade so tehnični ukrep, ki na sporno vsebino ne vpliva, pač pa - odvisno od oblike - uporabnikom skuša preprečiti ali otežiti dostop do teh vsebin. Cilj prispevka je tehnična ocena ...
Naslovnica

Strategija upravljanja kreditnim rizikom te njen utjecaj na broj ovršnih postupaka pravne osobe

Pravni letopis, 2018

Starčević Krešimir, Bačić Ana, 1.1.2018

Naslovnica

Bail-in ter poseg v lastninsko pravico skozi prizmo Sodišča Evropske unije

Pravni letopis, 2017

Urša Ušeničnik, 1.1.2017

V prispevku je uvodoma predstavljen ukrep za reševanje bank bail-in. Razloženo je, kako se je razvijal na evropski ravni ter kakšne so njegove dejanske posledice za delničarje in upnike bank. V tem sklopu je tudi predstavljena problematika konflikta ukrepa bail-in s ...
Naslovnica

Oblike oporok v slovenskem pravu in možnost elektronske oporoke

Pravni letopis, 2017

Petra Hren, 1.1.2017

Slovenski pravni red zapustniku dopušča, da z oporoko razdeli svoje premoženje po svojih željah. Pri sestavljanju oporoke se mora držati zahtev, ki jih predpisuje Zakon o dedovanju, njihovo neupoštevanje pa lahko povzroči neveljavnost oporoke. Slovensko pravo pozna več oblik oporoke.
Naslovnica

Investor-State Arbitration and the Hundreds of Latvian Arbitration Tribunals

Pravni letopis, 2017

Druviete Inese, K. Selga Eriks, 1.1.2017

Članek obravnava trenutni položaj arbitraže v sporih med vlagatelji in državo v Latviji. Latvija je znana po velikem številu arbitražnih tribunalov in splošnem nezaupanju v arbitražo. Na investicijsko arbitražo se gleda s sumničavostjo. Trenutno je kot glavna kontaktna točka za zahtevke vlagateljev določen generalni sekretariat vlade, in ta ne objavlja podatkov o vloženih tožbah ali zadevah v teku...
Naslovnica

Odškodninska odgovornost delodajalca

Pravni letopis, 2017

Damjan Možina, 1.1.2017

Prispevek zaokroženo predstavlja institut odškodninske odgovornosti delodajalca nasproti delavcu tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. Zakonska ureditev v 179. členu ZDR-1 temelji na civilnopravni nepogodbeni odgovornosti za škodo. Uvodoma je predstavljenih nekaj osnovnih značilnosti odškodninske odgovornosti delodajalca.
Naslovnica

Bistvene novosti in spremembe po ZPP-E v pritožbenem postopku

Pravni letopis, 2017

dr. Vesna Bergant Rakočevič, 1.1.2017

Prispevek prikazuje glavne spremembe, ki jih je v pritožbeni postopek vnesla novela Zakona o pravdnem postopku ZPP-E, in opozarja na nekatere morebitne nejasnosti oziroma vprašanja, ki se utegnejo pri uporabi novih določb pojaviti v praksi. Uvedena je možnost izdaje nadomestne sodbe, s katero ...
Naslovnica

Transparentnost sprejemanja občinskih predpisov

Pravni letopis, 2017

dr. Albin Igličar, 1.1.2017

Za večjo kakovost občinskih predpisov je treba izboljšati preglednost pri njihovem sprejemanju, vključno z zakonodajno sledjo, in povečati udeležbo javnosti že pri pripravi predpisov. Zato Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji do leta 2020 nalaga občinam ločevanje postopka priprave ...
Naslovnica

Uporabna etika in prostorska problematika

Pravni letopis, 2017

mag. Bečir Kečanović, 1.1.2017

Prostorska problematika je s posledicami neustreznega, neodgovornega ravnanja daleč prestopila meje pravne dopustnosti, institucionalnega nadzora in škodljivosti. Pri nas verjetno najbolj pri urejanju prostora ter onesnaževanju z odpadki in drugimi nevarnimi snovmi. Znanost je sicer še zmožna opredeliti in nadzorovati posamezne učinke. O posledicah strupene mešanice, ko nevarni odpadki in strupene...
Naslovnica

Razlikovanje med odrskimi in neodrskimi glasbenimi deli

Pravni letopis, 2017

dr. Matija Damjan, 1.1.2017

Zakon predpisuje obvezno kolektivno upravljanje pravic do priobčitve javnosti neodrskih glasbenih del (male pravice), ne pove pa, katera dela se štejejo za neodrska. To povzroča nejasnosti, ko se glasbeno delo priobči drugače, kakor je bilo prvotno namenjeno, na primer, če se pesem uporabi v ...
Naslovnica

Moderni sistemi urejanja odškodninske odgovornosti zdravnika

Pravni letopis, 2017

mag. Nita Rovan Vizlar, 1.1.2017

Ob nenehnem povečevanju števila odškodninskih tožb zoper zdravnike so se v svetu pojavile težnje po vzpostavitvi sistema, v katerem bi bili do odškodnine upravičeni vsi tisti, ki bi bili med zdravljenjem kakorkoli poškodovani. To so tako imenovani sistemi brez krivde (no-fault), v katerih ...
Naslovnica

A (Non-)Applicability of Conventions 148 and 155 of the International Labour Organization in the Brazilian Domestic Law

Pravni letopis, 2017

Ribeiro Brasil Deilton, Veiga Costa Fabricio, Gongalves Gomes Reginaldo, Patricia Moreira de Freitas Erica, 1.1.2017

Prispevek preučuje (ne)uveljavitev konvencij MOD št. 148 in 155 v brazilskem pravnem sistemu ob upoštevanju tega, da je Brazilija ustrezno ratificirala oba mednarodna instrumenta. Stališče Vrhovnega sodišča je, da ni mogoče kumulirati dodatkov za nezdravo in za nevarno oziroma tvegano delo, kar naj ne bi bilo v nasprotju z ratificiranima konvencijama, saj ti neposredno ne zavezujeta delodajalcev. ...
Naslovnica

Nekatera pravna vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zdravniško napako v sodni praksi

Pravni letopis, 2017

dr. Ana Božič Penko, 1.1.2017

Prispevek uvodoma pojasni bistvo zdravniške napake v ožjem smislu ter pojasnilne dolžnosti in njene kršitve kot podlage za odškodninsko odgovornost zdravnika. Avtorica se ukvarja z vprašanjem, ali je odgovornost za zdravniško napako pogodbena ali deliktna, in se opredeli za prvo, in sicer tako v ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


Pravni letopis(198)

Področja

< Vsi Pravni članki in nasveti

Leto objave

2018(14) 2017(15) 2016(11) 2015(12)
2014(12) 2013(16) 2012(15) 2011(26)
2010(18) 2009(31) 2008(28)

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž